Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 09:04

(poništenje aukcije) Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za potrebe organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH

Izvor: Akta.ba, 07.08.2023.

Broj: 13/06-3-11 -30-981 -1/2023

Sarajevo, 04.08.2023. godine

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSUA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), člana 60. i 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiHu, broj: 35/05) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22 - u daljem tekstu Zakon o javnim nabavkama), direktor d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke

 

I

Poništava se postupak javne nabavke „Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za potrebe organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH -13 komada“, u skladu s članom 69. stav (2) alineja d) Zakona o javnim nabavkama, čime se u skladu s članom 69. stav (1) alineja b) Zakona o javnim nabavkama okončava predmetni postupak javne nabavke.

 

II

Ova Odluka objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba1. istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke u skladu s članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke u skladu s članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu ukazane potrebe i planirane javne nabavke iz Plana javnih nabavki Porezne uprave Federacije BiH za 2023. godinu, broj: 13/06-3-11-32*278/23 od 08.02.2023. godine, redni broj iz Piana: 9. i Odluke o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2023. godinu broj: 13/06-3-11-32- 278-26/23 od 19.07.2023. godine i Plana javnih nabavki Federalnog ministarstva finansija/financija u čijem sastavu se nalazi Plan javnih nabavki Porezne uprave Federacije BiH, redni broj: 25., Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30- 981/2023 od 19.07.2023. godine, pokrenut je postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda „Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za potrebe organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH - 13 komada".

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi do 24.000,00 KM.

U skladu s članom 14a. Zakona o javnim nabavkama, prije pokretanja predmetnog postupka javne nabavke ugovorni organ je proveo provjeru tržišta u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom, o čemu je sačinjena pisana zabilješka o svim radnjama i post u pci m a i uložena u predmet spisa.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-1-75-3-116/23 je objavljeno na portatu javnih nabavki 20.07.2023. godine i u „Službenom glasniku BiH”, broj: 52/23 od 28.07.2023. godine, a u skladu s odredbama člana 11 stav (8) u vezi sa članom 6. stav (3) i stav (4) Uputstva o

 uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj: 80/22 od 9.12.2022. godine).

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju je preuzelo 17 (sedamnaest) potencijalnih ponuđača s Portala javnih nabavki od datuma objave 20.07.2023. godine, zaključno s krajnjim datumom za preuzimanje tenderske dokumentacije.

 

Za vrijeme objave predmetnog postupka na portalu javnih nabavki, potencijalni ponuđači nisu tražili pojašnjenja tenderske dokumentacije do datuma do koga je bilo dozvoljeno postavljanje pitanja na Portalu.

Po navedenom Obavještenju o nabavci za predmetni postupak javne nabavke u određenom krajnjem roku definisanim tačkom IV 7. Obavještenja o nabavci i tačkom 4.9 tenderske dokumentacije (02.08.2023. godine do 08:30 sati) blagovremeno je dostavljena 1 (jedna) ponuda, i to ponuda ponuđača ZTR “BMG ELEKTRONIK” sa sjedištem u Zvorniku na adresi: ul. Vuka Karadžića, zgrada S-10, lokal 11, a koja je zaprimljena kod Ugovomog organa dana 01.08.2023. godine u 10:10h.

 

Komisija imenovana Odlukom direktora za provodenje predmetnog postupka javne nabavke je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponuda dana 02.08.2023. godine u 09:00h (adresa i rok definisani tačkom IV 8. Obavještenja o nabavci i tačkom 4.10 tenderske dokumentacije) i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je uz Zapisnik o zaprimanju ponuda odmah proslijeđen ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke, u skladu sa tačkom 1.3. i 1.4. predmetne tenderske dokumentacije, koje regulišu način komunikacije izmedu Ugovornog organa i ponuđača.

Nakon javnog otvaranja ponude, Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponude te o tome sadnila odgovarajud zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće: da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda u određenom krajnjem roku i to ponuda ponuđača: ZTR “BMG ELEKTRONIK"; da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da zaprimljena ponuda ponuđača ZTR “BMG ELEKTRONIK” nije prihvatljiva u tehničkom smislu i da ne ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa definisane tenderskom dokumentacijom.

 

Detaljnim pregledom ponude ponuđača ZTR “BMG ELEKTRONIK" Zvornik, Komisija Ugovornog organa je konstatovala slijedeće:

Ugovorni organ je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački 2.10. definisao da su minimalne tehničke specifikacije u pogledu tražene robe navedene u Prilogu broj 3. - Obrascu za cijenu ponude, a gdje su, između ostalih, propisani minimalni i maksimalni zahtjevi u pogledu kapaciteta grijanja i hlađenja.

Ponuđač ZTR “BMG ELEKTRONIK” Zvornik je u svojoj ponudi, na stranama broj 13, 14,15 i 16, dostavio traženi dokaz čime je ispoštovao navedeni zahtjev iz tačke 3.4. predmetne tenderske dokumentacije, ali je iz istog bilo vfdljivo da je ponuđač ponudio klima uređaj učinka hlađenja i grijanja koji ne odgovaraju postavljenim uslovima za traženu robu, a što je prikazano u narednom tabelarnom pregledu:

 

Traženi raspon po specifikaciji min. - max.     Ponuda ponuđača min* - max.

Klima uređaj za grijanje ili hlađenje prostora do 25 m2

(str. 13 ponude)          Učin.hlađenja  2000 -2200 W 800 - 4400 W

            Učin.grijanja    2200-2500 W  800 - 4500 W

Klima uređaj za grijanje ili hlađenje prostora od 30 m2 do 35 m2 (str. 14 ponude)  Učin.hlađenja  3200 - 3520 W 800 - 4400 W

            Učin.grijanja    3400 - 3810 W 800 - 4500 W

Klima uređaj za grijanje ili hlađenje prostora do 50 m2

(str. 15 ponude)          Učfn.hlađenja 3200-3520 W  800-4400 W

            Učin.grijanja    3400 - 3810 W 800 - 4500 W

Klima uredaj za grijanje ili hladenje prostora od 65 m2 do 70 m2 (str. 16 ponude)  Učin.hlađenja  7000-7330 W  2200-8850 W

            Učin.grijanja    7200-7620 W  2400 - 9500 W

 

Komisija Ugovornog organa je bila jednoglasnog mišljenja, da ponuđeni Klima uredaj ne odgovara traženim specifikacijama, odnosno prevazilazi okvire postavljenog uslova u pogledu min i max kapaciteta grijanja i hlađenja, što ponudu ponuđača ZTR “BMG ELEKTRONIK” Zvornik dni nepravilnom, jer nije u skladu s tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve u pogledu predmeta nabavke, odnosno tehničkih specifikacija koje su bile sastavni dio predmetne tenderske dokumentacije, te joj nije dozvoljeno dalje učešće u toku postupka javne nabavke.

 

U skladu sa odredbama dana 2. stav I. Zakona o javnim nabavkama Ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji, a koja može biti: 1) prihvatljiva - koju je podnio ponuđač koji nije bio isključen u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama i koji ispunjava kriterije za izbor najpovoljnije ponude, te dja je ponuda u skladu sa tehničkim specifikacijama bez da je nepravilna ili neprihvatljiva; 2) neprihvatljiva - dja cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku ili ponuda ponuđača koji ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju privrednog subjekta; i 3) nepravilna • koja nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji ili nije rezultat tržišne konkurencije Hi je ugovorni organ utvrdio da je cijena ponude izuzetno niska.

Članom 44. stav (1) Zakona o javnim nabavkama propisano je da ugovorni organ provjerava i ocjenjuje da li je kandidat/ ponuđač pouzdan i sposoban da izvrši ugovor, u skladu s uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, a stavom (2) istog dana je propisano da Ugovorni organ određuje u tenderskoj dokumentaciji uslove za kvalifikaciju tako što utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti.

Članom 57. stav (1) Zakona o javnim nabavkama propisano je da su ponuđači dužni da se pridržavaju uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

Članom 68. stav 1. Zakona o javnim nabavkama propisano je da ugovorni organ odbacuje ponudu ako je ponudač dostavio nepotpune dokaze iz danova 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama.

Članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama propisano je da ugovorni organ odbacuje ponudu ako ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

 

Članom 16. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda definisano je da postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja komisija za javne nabavke, odnosno članovi komisije koji su stručne osobe i/ili stručne službe ugovornog organa, te ako je potrebno nezavisne stručne osobe, na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

Naprijed navedeni članovi Zakona o javnim nabavkama, a sve u vezi s članom 2. stav I. alineja 3) su osnov za odbacivanje ponude ponuđača ZTR “BMG ELEKTRONIK” Zvomik.

Tačkom 7. tenderske dokumentacije predmetnog postupka javne nabavke i Obavještenjem o nabavci za predmetnu javnu nabavku predviđeno je provođenje e-Aukcije.

U skladu sa članom 1. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BihT, broj: 66/16), e-Aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, Ш cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponude, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e-Nabavke.

 

U skladu sa članom 3. stav (1) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, prije zakazivanja e-Aukcije Ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude. Budući da je u predmetnom postupku primljena 1 (jedna) ponuda kpja nije prihvatljiva, to se e-Aukcija nije ni mogla zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

 

Kako je u tenderskoj dokumentaciji predmetnog postupka javne nabavke naznačeno da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena" prihvatljive ponude podnesene od strane kvalificiranog ponuđača, Komisija Ugovomog organa, nakon provedenog postupka, detaljne analize, pregleda i ocjene dostavljene ponude jednoglasno je predložila rukovodiocu Ugovornog organa da postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima iz člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (“Službeni glasnik BiH", broj 103/14), razmotri i prihvati preporuku Komisije da se ponuda imenovanog ponuđača odbaci, a predmetni postupak javne nabavke poništi u skladu s članom 69. stav (2) alineja d) Zakona o javnim nabavkama, u skladu s članom 70. stav (1) i (4) donese Odluka o poništenju postupka nabavke čime bi se u skladu s članom 69. stav (1) alineja b) Zakona o javnim nabavkama okončao predmetni postupak javne nabavke i da se u skladu s članom 71. Zakona o javnim nabavkama o odluci obavijesti ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke, što je rukovodilac Ugovornog organa u skladu s članom 8. stav (2) alineja d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke prihvatio te u skladu s članom 70. Zakona o javnim nabavkama odlučio kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu sadržaja definisanog u članu 105. Zakona o javnim nabavkama u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, a sve u skladu sa članom 99., 100. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem (u slučaju da jeetektroftsko sredstvo definisano kao nadn komunikacije u tenderskoj dokumentaciji) ili ppeporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo.

 

Direktor:

Šerif Isović 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: