Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 10:32

(aukcija) Nabavka potrošnih materijala za proceduru radiofrekventne i mikrotalasne ablacije tumora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-1-1-38-3-82/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Šarić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-286
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.saric@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

radi se o istovrsnoj robi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ZA NABAVKU ROBA – POTROŠNI MATERIJAL ZA PROCEDURU RADIOFREKVENTNE I MIKROTALASNE ABLACIJE TUMORA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

ZA NABAVKU ROBA – POTROŠNI MATERIJAL ZA PROCEDURU RADIOFREKVENTNE I MIKROTALASNE ABLACIJE TUMORA
Ponovljeni postupak za LOT 2 Kateteri urinarni trožilni i trajni silkonski

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. KB "DR SAFET MUJIĆ"

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a)registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ove nabavke u vrijeme predaje ponude.
b)upisan u registar veletrgovaca prometa predmetnom robom kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH
U svhu dokazivanja uslova iz tačke
a) ponudjač je dužan dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra(orginal ili ovjerena kopija) ili izjavu ili potvrdu
nadležnog organa(orginal ili ovjerena kopija) iz koje se vidi da je ponudjač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabavke
b) potrebno dostaviti Rješenje o registraciji veleprometnika (ovjerena kopija)
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a)da je ekonomsko-finansijski sposoban u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga
finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima.
U svrhu dokazivanja uslova ponuđač je dužan dostaviti Izjavu ovjerenu od strane ponuđača,a koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije Prilog broj 6, kao i obične kopije zahtjevanih dokaza.
Ponuđač kojem bude dodjeljen ugovor kao dokaz vjerodostojnosti navoda Izjave iz tačke 13.2. dužan je dostaviti
odgovarajuću potvrdu ili uvjerenje izdato od strane banke ili druge finansijske institucije kojima se dokazuje njegova
ekonomska sposobnost u smislu stanja otvorenih računa.
Napomena:Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze za navode date u Izjavi.Ovim se ponuđač oslobađa
obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač.Dostavljeni dokazi moraju biti originali
ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) da je sredstvo koje nudi ponuđač registrovano kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH
b) da ponuđena medicinska oprema posjeduju odgovarajuće uvjerenje o kvaliteti izdato od strane organa ovlaštenog
za verifikaciju proizvođača( samo ukoliko medicinskih sredstava traženih javnom nabavkom nema registrovanih kod
Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH)
c) Brošure/katalozi
U svrhu dokazivanja gore navedenih uslova ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
a) Rješenje ili potvrdu o upisu sredstva u Registar lijekova i medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i
medicinska sredstva, obične kopije dokumenta
b) EC-Certifikat o usklađenosti ili izjave proizvođača o usklađenosti ponuđenog medicinskog sredstva s evropskom
direktivom (Declaration of Conformity) obična kopija
d) Brošure /katalozi na jednom od službenih jezika BiH ili na engeskom jeziku
NAPOMENA: Primjena uslova za dokazivanje tehničke sposobnosti kandidata članom 48.(2) i 49.stav 1(d) i (e) ZJN BiH ) pod
b) , i dokaza traženih za ispunjavanje navedenog uslova pod b) primjenjuje se samo ukoliko ne bude ponuđenih sredstava
registrovanih kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i ukoliko ista ne budu ponuđena. Neregistrovano sredstvo
će se nabavljati po proceduri i uvjetima Pravilnika o proizvodnji i prometu na veliko medicinskih sredstava (Službeni glasnik
BiH broj 71/12).
Ako je period od registracije/ osnivanja ponuđača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se
odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, ponuđač treba dostaviti
dokumente samo za period od svoje registracije/ osnivanja.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto J.U.KB "Dr Safet Mujić" M.Tita 294 , Mostar
Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: