Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 12:31

(aukcija) Nabavka laboratorijskih aparata sa reagensima putem najma

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1368-1-1-73-3-29/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO
IDB/JIB 4218310690007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mahir Duraković
Adresa Branilaca BiH 22
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-777
Faks (032) 735-170
Elektronska pošta aida.ahic@gmail.com
Internet adresa www.dzvisoko.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ukoliko je nabavka podjeljena na više lotova, ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može dokumente kojima
dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i dokaze sposobnosti koji su zajednički za više lotova dostaviti na jedan od
slijedećih načina:
a) u posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju, ili
b) uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje, ili
c) posebno uz svaki lot
Ostali traženi dokazi i dokumenti koji se podnose za pojedini lot moraju se dostaviti u ponudi za taj lot. Ponuđači mogu
takođe ponudu dostaviti i na način da ponudu za sve lotove za koje dostavljaju ponudu zajedno sa kvalifikacionom i ostalom
dokumentacijom uveže u jedan zajednički uvez.
Ukoliko se dokazi da ne postoje razlozi za isključenje dostavljaju u posebnoj koverti, ponuđač je dužan tu kovertu sa
dokazima i koverte sa ponudama za sve lotove za koje dostavlja ponude , dostaviti u jednoj zajedničkoj koverti na kojoj će
izričito naglasiti šta je sadržaj te koverte.
Ponude za lotove za koje se ponuđač prijavljuje će dostaviti na jedan od slijedećih načina:
c) uvezanu u jednu cjelinu zajedno za sve lotove i zapakovano u jednu kovertu na kojoj će jasno naznačiti za koje
lotove dostavlja ponudu ili
d) odvojeno za svaki lot u posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti lot za koji podnosi ponudu.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskih aparata sa reagensima putem najma

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka alboratorijskih aparata sa reagensima putem najma

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0Laboratorijski reagensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

u skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

u skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU "Dom zdravlja" Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko
Datum i vrijeme 15.09.2023. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mahir Duraković
Adresa Branilaca BiH 22
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-777
Faks (032) 735-170
Elektronska pošta aida.ahic@gmail.com
Internet adresa www.dzvisoko.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Nabavka laboratorijskih aparata sa reagensima putem najma Koagulacijski analizatori - 2 komada (najam i reagensi
i ostali potrošni materijal)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Nabavka laboratorijskih aparata sa reagensima putem najma Koagulacijski analizatori - 2 komada (najam i reagensi
i ostali potrošni materijal)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa Aneksom 3 TD -LOT 1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Golo brdo bb Donje Moštre Visoko i Branilaca BiH 22 Visoko (1 analizator za koagulaciju i 1 analizator za minerale)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.09.2023. 13:00
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Nabavka laboratorijskih aparata sa reagensima putem najma -Analizator za minerale- 2 komada (najam i reagensi
i ostali potrošni materijali)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 -Nabavka laboratorijskih aparata sa reagensima putem najma -Analizator za minerale- 2 komada (najam i reagensi
i ostali potrošni materijali)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa Aneksom 3 TD - LOT 2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU „Dom zdravlja“ Visoko, Branilaca BiH br 22, 71 300 Visoko ( 1 analizator za koagiulaciju i 1 analizator za minerale)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 15.09.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: