Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 09:18

(HR) Nabavka žira hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Sjeme

2023/S 156-498155

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Baričević
E-pošta: marijana.baricevic@hrsume.hr
Telefon: +385 981802696
Telefaks: +385 14828478
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: https://javna-nabava.hrsume.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0034499
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Žir hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka

 

Referentni broj: DIR-2023-147
II.1.2)Glavna CPV oznaka
03111000 Sjeme
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je premještanje 425.000 kg plodova hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i 75.000 kg plodova hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) iz zemalja Europske unije za potrebe:

• sjetve žira u rasadnicima s ciljem proizvodnje sadnica hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka neophodnih za izvršenje propisa sadnje u sastojinama navedenih šumskih svojti,

• unosa žira u sastojine navedenih šumskih svojti u kojima je potrebno izvršiti oplodne sječe.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03111000 Sjeme
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje HŠ d.o.o., UŠP: Osijek, Našice, Požega, Bjelovar, Koprivnica, Zagreb, Karlovac, Nova Gradiška i Slatina.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je premještanje 425.000 kg plodova hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i 75.000 kg plodova hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) iz zemalja Europske unije za potrebe: • sjetve žira u rasadnicima s ciljem proizvodnje sadnica hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka neophodnih za izvršenje propisa sadnje u sastojinama navedenih šumskih svojti, • unosa žira u sastojine navedenih šumskih svojti u kojima je potrebno izvršiti oplodne sječe.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kategorija sjemenskog materijala (K) / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Na temelju čl. 266. st. 1. ZJN, ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj koji sudjeluje u ponudi mora u ovom postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti upisom u odgovarajući registar što se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana GS.

Naručitelj će ovaj dokaz zahtijevati od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja, člana zajednice, podugovaratelja ili drugih subjekata na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja u fazi pregleda i ocjene ponuda, u obliku APD-a, osim ako će tom dokumentu imati izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka ili putem EOJN ili ako već ne posjeduje te dokumente.

Prema st. 2., čl. 20., Pravilnika, APD je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Preliminarno dokazivanje putem ESPD obrasca

Kao preliminarni dokaz ove sposobnosti u ESPD obrascu ispunjava se dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, dio ?: OPĆI NAVOD ZA SVE KRITERIJE ZA ODABIR.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

1) Sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“, broj: 75/2009, 61/2011, 56/2013, 14/2014, 32/2019, 98/2019 – Članak 15.) i Pravilniku o provenijencijama svojti šumskog drveća („Narodne novine“, broj: 147/2011, 96/2012, 115/2014, 114/2015) odabrani ponuditelj mora:

- nakon potpisivanja okvirnog sporazuma, a prije isporuke narudžbenice dostaviti dokument „Stručno mišljenje Službenog tijela“ (Hrvatski šumarski institut) kojim će Službeno tijelo potvrditi da će se sjemenski materijal (plodovi) hrasta lužnjaka/ hrasta kitnjaka kojeg ponuditelj namjerava premjestiti iz zemalja Europske unije, smjeti koristiti za upotrebu u šumarstvu na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno kako je navedeno u točki 2.4. ove DoN.

- prilikom isporuke predmeta nabave za svaku količinu sjemenskog materijala (svaki tovar, pošiljku) dostaviti Deklaraciju za šumski reprodukcijski materijal.

2) Materijalni nedostaci

-Odabrani ponuditelj se obvezuje Naručitelju isporučiti predmet nabave bez materijalnih nedostataka koji bi onemogućili njihovo nesmetano korištenje i upotrebu.

-Prilikom primopredaje, odnosno preuzimanja robe, Naručitelj će izvršiti pregled do 1 % sjemenskog materijala od ukupne količine dostavljenog sjemenskog materijala po metodi slučajnih uzoraka. U slučaju reklamaciju na vidljive nedostatke i kvalitetu, odabrani ponuditelj je dužan bez odlaganja dostaviti novu robu bez nedostataka o vlastitom trošku.

-Nedostatak postoji: ako roba ne odgovara zahtjevima iz tehničkih specifikacija, ako roba nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet; ako roba nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju se nabavlja, a koja je bila poznata odabranom ponuditelju ili mu je morala biti poznata; ako roba nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, ako roba nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Naručitelj mogao opravdano očekivati prema naravi stvari.

-Reklamaciju kod skrivenih nedostataka Naručitelj predaje odabranom ponuditelju u pismenom obliku bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana preuzimanja robe.

3) U slučaju kašnjenja s isporukom robe, uzrokovanog isključivom odgovornošću odabranog Isporučitelja, isti će Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od naručene vrijednosti usluge, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet isporuke, a zatim Naručitelj ima pravo jednostranog raskida okvirnog sporazuma.

4) Isporučitelj je dužan ugovornu kaznu platiti u roku 7 (sedam) dana od dana zaprimanja zahtjeva za plaćanje od strane Naručitelja

5) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno odredbama članka 315. do članka 320. ZJN.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 10
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

 

-

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Direkcija HŠ d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Sukladno čl. 282. st. 8. ZJN, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno čl. 406. ZJN, žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DoN

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

? objave izmjene DoN, u odnosu na sadržaj izmjene DoN

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DoN te na postupak otvaranja ponuda

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V
Mjesto: 10000 Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: