Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 10:22

(aukcija) Nabavka medicinskih sredstava za potrebe KCUS-a

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-299-3-442/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Balić, Lejla Mahmutović, Amina Šuko
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/8/2023

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/8/2023

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

03.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša abdominalna hirurgija
Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude( prilog Anex-a 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u ili USB sticku
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojim je objavljena.
Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu
objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja po postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Boje za citologiju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Boje za citologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7450,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hemikalije za citologiju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemikalije za citologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Setovi za bojenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Setovi za bojenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7960,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Cryo spray i Krio tuba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Cryo spray i Krio tuba

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1150,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Endokit - Comlpete of 40 endokit and 80 preffiled vials, total 120 pre-cut ribbon (trakice za uzimanje gastroenteroloških
biopsija)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Endokit - Comlpete of 40 endokit and 80 preffiled vials, total 120 pre-cut ribbon (trakice za uzimanje gastroenteroloških
biopsija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1740,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kalij hlorid otopina (Hipotonična) 0.075 M, 100 ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kalij hlorid otopina (Hipotonična) 0.075 M, 100 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

980,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kutija drvena za odlaganje mikroskopskih stakalaca

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kutija drvena za odlaganje mikroskopskih stakalaca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2050,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nožići sa pripadajućim oštricama

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nožići sa pripadajućim oštricama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19070,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloge, posude i vrećice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Podloge, posude i vrećice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2470,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Konac za šivanje post mortem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Konac za šivanje post mortem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

480,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Auramine rhodamine staining kit

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Auramine rhodamine staining kit

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kade za bojenje i stalak

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kade za bojenje i stalak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1070,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Stalak PP za epruvete

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Stalak PP za epruvete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1290,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PAP olovka za imuno bojenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

PAP olovka za imuno bojenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za citocentrifugu (Hettich Rotofix 32) ili ekvivalent

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za citocentrifugu (Hettich Rotofix 32) ili ekvivalent

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7750,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: