Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 10:59

(poništenje aukcije) Nabavka prehrambenih proizvoda - voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano), lot 7

Izvor: Akta.ba, 07.08.2023.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

Broj: 02-138-16/23 07.08.2023. godine

 

Ni osnovu člana 69. stav (I)tačka b) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH" broj 39/14 i „SI. glasnik BiH broj 59/22), (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 59. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, u otvorenom postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda-voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano) objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-51-3-62/23 od 28.02.2023. godine i u SI. glasniku BiH br.: 14/23 od 03.03.2023. godine, na preporuku komisije za javne nabavke, VD direktor je donio

 

ODLUKU

o poništenju dijela postupka javne nabavke

 

I

Poništava se dio otvorenog postupka javne nabavke prehrambenih proizvoda-voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano) za LOT 7 u skladu s članom 69. stav (3) Zakona (ugovorno tijelo može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke).

 

II

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, biće objavljena na web-stranici www.ukctuzla.ba. istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke prehrambenih proizvoda-voće i povrće (svježe, smrznuto i konzervirano) pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-138-1/23 od 09.02.2023. godine, putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-51-3-62/23 od 28.02.2023. godine, i u SI. glasniku BiH br.: 14/23 od 03.03.2023. godine. Predmetna nabavka je bila podijeljena u lotove. Za LOT 7 izabrani ponuđač "Jafla Komerc" d.o.o. Mostar je u pisanoj formi obavijestio ugovorni organ da odustaje od zaključivanja Okvirnog sporazuma. Uvidom u rang listu konstatovano je da ponuđači Opšta zadruga "Bios" p.o. Visoko i "Bosna-kom" d.o.o. Gračanica imaju istu konačnu cijenu i nije moguće preporučiti sljedećeg najuspješnijeg ponuđača za zaključenje Okvirnog sporazuma za predmetni lot, zbog čega Komisija daje preporuku za poništenje istog.

Poništava se postupak predmetne nabavke za LOT 7 u skladu s članom 69. stav (3) Zakona (ugovorno tijelo može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke).

Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 69. stav I. tačka b) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH („SI. Glasnik BiH", broj 39/14 „SI. glasnik BiH" broj 59/22), (u daljem tekstu: Zakon), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: