Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2023. 09:13

(poništenje aukcije) Nabavka itisona za kancelarije

Izvor: Akta.ba, 11.08.2023.

   

BANJALUKA

 

 

 

Broj: 11-G-3535/23

Dana, 11.08.2023.

 

 

Na osnovu člana 70. i člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), Gradonačelnik Banje Luke donosi

 

O D L U K U

 

I

Poništava se postupak javne nabavke „Nabavka itisona za kancelarije", broj

postupka 15-404-87/23, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom gradonačelnika, broj 11-G-2706/23, od 21.06.2023. godine, u postupku

javne nabavke „Nabavka itisona za kancelarije" ponuđač „INTER-COM" d.o.o. Zenica

izabran je kao najpovoljniji ponuđač. Najpovoljniji ponuđač obavijestio je ugovorni

organ, aktom od 06.07.2023. godine, da odustaje od zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Postupajući po članu 72. stav (3) tačka pod c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni

glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) ugovorni organ je donio Odluku broj 11-G-3235/23, od

21.07.2023. godine, kojom je ugovor o javnoj nabavci dodijeljen drugorangiranom ponuđaču

SINTELON LUX" Nikola Kozomara s.p. Banja Luka. Tačkom II predmetne Odluke

utvrđena je obaveza ponuđača da u roku od 4 (četiri) dana, od dana prijema obavještenja i

odluke o ishodu postupka javne nabavke, ugovornom organu dostavi dokumente kojima

dokazuje svoju ličnu sposobnost, ne starije od 3 mjeseca računajući od dana podnošenja

ponude, u vezi sa članom 45. stav (2) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22). Dana 27.07.2023. godine ponuđač je

dostavio nekompletnu dokumentaciju u vezi sa članom 45. stav (2) ZJN, odnosno dostavio

je Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Poresko uvjerenje Poreske uprave

Republike Srpske i Uvjerenje Osnovnog suda u Banjoj Luci u kojem se navodi da dug

ponuđača u registru novčanih kazni BiH iznosi 0,00 KM. Međutim, ponuđač nije

dostavio uvjerenje izdato od strane Suda BiH, kao i uvjerenje suda nadležnog prema svom

sjedištu, iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna

presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45. stav (1) tačka a) ZJN, kako je

predviđeno tenderskom dokumentacijom. Imajući u vidu navedeno ponuda ovog ponuđača

je ocijenjena neprihvatljivom. S obzirom na to da na rang-listi nema više ponuda, ovaj

postupak javne nabavke se poništava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) ZJN, jer

nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za

razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika - Odsjeka za javne nabavke,

u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o ishodu postupka javne nabavke.

Žalba se podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14

Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

G R A D O N A Č E L N I K

Draško Stanivuković

 

 

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: