Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 08:16

(otkazivanje aukcije) Nabavka, postavljanje i instalacija R. Vogošća gornja na sistem daljinskog nadzora i upravljanja

Izvor: Akta.ba, 16.08.2023.

КЈКР „VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

Izvod broj: 26/23

Sarajevo, 16.08.2023. godine

Na osnovu člana 69. stav (3) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14; 59/22), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 43. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 26/23 od 31.07.2023. godine, u postupku javne nabavke br. 26/23 „Nabavka, postavljanje i instalacija R.Vogošća gornja na sistem daljinskog nadzora i upravljanja" donosi se :

ODLUKA

o otkazivanju postupka javne nabavke

Član 1.

Otkazuje se postupak javne nabavke broj 26/23 za nabavku roba : „Nabavka, postavljanje i instalacija R.Vogošća gornja na sistem daljinskog nadzora i upravljanja" iz razloga što je dostavljena ponuda ponuđača: „МIВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo nepravilna - nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, čime su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14; 59/22) za otkazivanje postupka javne nabavke kojim je definisano da: „Ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazanih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke".

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici : www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke izvod

broj : 26/23 od 31.03.2023. godine.

Javna nabavka j e provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi: 70.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-1-1-84-3-261/23 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 11.04.2023. godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u Sl. glasniku BiH broj 26. od 14.04.2023. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 611/22 od 30.12.2022. godine i Rješenjem o dopuni Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke broj 611/22 od 30.12.2022. godine, izvod broj 26/23-1 od 31.03.2023. godine.

Komisija za javne nabavke je sačinila Zapisnik komisije o pregledu i ocjeni ponuda, broj 26/23 od 31.07.2023.g., u kome je utvrđeno sljedeće:

Komisija konstatuje da je na osnovu Obavještenja o nabavci br. 247-1-1-84-3-261/23 od 11.04.2023 godine, proveden postupak javne nabavke putem otvorenog postupka te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 26.06.2023 godine sa početkom u 13:30 sati, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. 26/23.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljena je jedna (1) ponuda:

1. „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo

Konstatovano je daje navedeni ponuđač preuzeo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvario pravo učešća u postupku, kao i da je ponuda zaprimljena kod ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Konstatovano je da je ponuđač ponuđač „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo nije preuzeo izmjene tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđaču u zakonskom roku.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana 11.07.2023.g. pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu (čvrsti uvez ponude, numerisanje ponude, potpis i ovjera ponude), a što je definisano u tačkama: 15.1.1, 15.1.3 i 15.1.4 u Izmjeni tenderske dokumentacije.

Komisija za javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača: „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo, u odnosu na gore navedeno pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom te da je ista potpisana od strane od strane ovlaštene osobe za potpisivanje po punomoći i ovjerena pečatom ponuđača, te da ima broj i datum.

Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. BR.

ANALITIČKIPRIKAZ ZAHTIJEVANIII DOKUMENATA

PONUĐAČ „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo

 

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

1.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV

DA

(ni je u skladu sa TD )

2.

Tehnička i profesionalna sposobnost - tačka 12.2 pod a) tenderske dokumentacije:

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ispuniti slijedeće minimalne uslove:

-u skladu sa odredbama člana 49. pod a) ZJN, potrebno je da ponuđač ima uredno izvršen jedan ugovor u minimalnom iznosu: 2.500,00 KM bez PDV-a, čiji je predmet isti ili sličan kao što je predmet nabavke, za period ne duži od 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine. Pod sličnim

DA

 

 

R. BR.

ANALITIČKIPRIKAZ ZAHTIJFVAMH DOKUMENATA

PONUDAČ „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

 

ugovorom se smatra rad na integracijama parametara kvaliteta vode na SCADA sistemima.

U svrhu dokazivanja gore navedenih uslova potrebno je dostaviti:

  • Naziv izvršenog ugovora/spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav 2. ZJN, koji je u vezi sa predmetom nabavke, za period ne duži od 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu, i
  • Potvrda koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
  2. predmet ugovora,
  3. vrijednostugovora,
  4. vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,
  5. navode o uredno izvršenim ugovorima
 

3.

Tehnička i profesionalna sposobnost - tačka 12.2 pod b) tenderske dokumentacije:

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ispuniti slijedeće minimalne uslove:

-U skladu sa odredbama člana 49. pod c) ZJN, potrebno je da ponuđač ima angažirano tehničko osoblje - minimalno 1 lice, koja su osposobljena odnosno posjeduju certiflkate o osposobljenosti za rad na SCADA sistemu: Basic+Supervisor ABB Zenon, kao i ceritifikate o osposobljenosti za rad na PLC-ovima Motorola ACE3600, za poslove postavljanja i instalacije robe koja se nabavlja, a za koje se ne zahtijeva da su zaposleni kod ponuđača.

U svrhu dokazivanja gore navedenih uslova potrebno je dostaviti:

-Izjava ponuđača o angažiranom tehničkom osoblju odnosno da ima na raspolaganju tehničko osoblje - minimalno 1 lice, koja su osposobljenja odnosno posjeduju certifikate o osposobljenosti za rad na SCADA sistemu: Basic+Supervisor ABB Zenon, kao i ceritifikate o osposobljenosti za rad na PLC-ovima Motorola ACE3600, za poslove postavljanja i instalacije robe koja se nabavlja.

DA

 

 

R. BR.

ANALITIČKIPRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUĐAČ „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

 

Izjava treba da bude potpisana i ovjera od strane ponuđača, te ne srnije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude.

 

4.

Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar ili Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili daje registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesonalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije (organ uprave - općina, sud ili notari.

DA

5.

Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VI

DA

{nije u skladu sa TD)

6.

Punomoć za predstavljanje grupe ponuđača iz tačke 12.4. TD (u slučaju grupe ponuđača)

NE

(Ponuđačje samostalno predao ponudu)

Komisija konstatuje da je ponuđač: „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo, dostavio Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV, Prilog 7. i Izjavu ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VIII, Prilog 8., i da su iste potpisane od strane ovlaštene osobe odnosno direktora. Također, je konstatovano da navedeni ponuđač nije dostavio zahtjevane dokumente (Aneks IV i Aneks VI) u skladu sa izmjenama tenderske dokumentacije, koja je objavljena u okviru izmjene tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki dana 24.05.2023. godine, Konstatovano je da navedeni ponuđač nije preuzeo izmjene tenderske dokumentacije, što je konstatovano iz „Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača" (kreiran u sistemu „Е-nabavke" dana 26.06.2023. godine), te da isti nije postupio u skladu sa navedenim izmjenama već je u sklopu ponude dostavio Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV, Prilog 7. i iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - VIII, Prilog 8., prema nazivima aneksa koji su bili sastavni dio tenderske dokumentacije prije izvršene izmjene.

S obzirom da su izmijenjeni Aneks IV i Aneks VI, sastavni dijelovi Izmjene tenderske dokumentacije, to je ponuđač bio obavezan pripremiti svoju ponudu na navedenim aneksima, a sve u skladu sa tačkom 14. tenderske dokumentacije „Sadržaj ponude i način pripreme ponude".

Navedenom tačkom je defmisano da je ponuđač obavezan ponudu pripremiti na anexima koji su sastavni dio tenderske dokumentacije, te pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa/priloga, konstatovano je slijedeće:

 

R. br.

Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi

Ponuđač PONUĐAC

М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo

 

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

1.

Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks II

DA

(nije u skladu sa TD)

2.

Sadržaj ponude - Prilog 1

DA

3.

Popunjen obrazac za cijenu ponude (Tehnička specifikacija) - Aneks III

DA

(nije u skladu sa TD)

4.

Ostala zahtijevana dokumentacija:

Katalog ili izvod iz kataloga za stavke pod rednim brojem 3.1 i 3.2 tehničke specifikacije, a iz kojeg je vidljivo da ponuđena roba odgovara predmetu nabavke odnosno postavljenim zahtjevima iz tehničke specifikacije. Katalog ili izvod iz kataloga se može dostaviti u formi neovjerenih kopija i može biti na jednom od službenih jezika ili na stranom jeziku - nije potreban prevod.

DA

5.

U slučaju nuđenja ekvivalenta za stavku pod rednim brojem 1.1 iz tehničke specifikacije, potrebno je da ponuđač dostavi katalog ili izvod iz kataloga iz kojeg je vidljivo da ponuđena roba ispunjava sve zahtjeve za utvrđivanje ekvivalentnosti koji su navedeni u okviru tačke 6. tenderske dokumentacije.

Katalog se može dostaviti u formi neovjerenih kopija i može biti na jednom od službenih jezika ili na stranom jeziku - nije potreban prevod.

Nije nuđen ekvivalent

6.

Obrazac povjerljivih informacija - Aneks VII (u skladu sa tačkom 41. TD)

DA

(nije u skladu sa TD)

7.

Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma - Aneks IX

DA

(nije u skladu sa TD)

8.

Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci - Aneks IXa

DA

(nije u skladu sa TD)

9.

Kopija ponude (kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original a dostavlja se zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u iednu zajedničku kovertu).

DA

Komisija konstatuje da ponuđač: „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo nije dostavio anekse, u skladu sa izmjenama tenderske dokumentacije, koja je objavljena u okviru izmjene tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki dana 24.05.2023. godine. Konstatovano je da navedeni ponuđač nije preuzeo izmjene tenderske dokumentacije, što je konstatovano iz „Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđča" (kreiran u sistemu „Е-nabavke" dana 26.06.2023 godine), te da isti nije postupio u skladu sa navedenim izmjenama već je u sklopu ponude dostavio anekse, koji su bili sastavni dio tenderske dokumentacije prije izvršene izmjene.

S obzirom da su izmijenjeni aneksi, sastavni dijelovi Izmjene tenderske dokumentacije, to je ponuđač bio obavezan pripremiti svoju ponudu na navedenim aneksima, a sve u skladu sa tačkom 14. tenderske dokumentacije „Sadržaj ponude i način pripreme ponude".

Navedenom tačkom je definisano da je ponuđač obavezan ponudu pripremiti na anexima koji su sastavni dio tenderske dokumentacije, te pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

Shodno navedenom, konstatovano je da ponuda ponuđača „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo nepravilna iz razloga što nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije te se ista u skladu sa odredbama člana 68. stav (4) pod i) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22) odbacuje. te nije bila predmet daljeg razmatranja.

Polazeći od gore navedene konstatacije i činjenice da je za predmetnu nabavku dostavljena ponuda ponuđača „М1ВО KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo nepravilna - nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumnetacije, Komisija je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 3. ZJN („Službeni glasnik BiH", br. 39/14; 59/22) za otkazivanje postupka javne nabavke, te jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu - ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba: „Nabavka, postavljenje i instalacija R.Vogošća gornja na sistem daljinskog nadzora i upravljanja" - tender broj 26/23 donese odluku o otkazivanju postupka javne nabavke.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (3) ZJN, donesena je Odluka o otkazivanju postupka kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: