Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 14:29

Nabava automatiziranog sustava aparata za brzu identifikaciju i testiranje osjetljivosti bakterija na antibiotike umreženog kompatibilnim softverom za analizu podataka, za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

329-1-1-112-3-127/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
IDB/JIB 4227224680006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marija Obad
Adresa Kralja Tvrtka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-500
Faks (036) 322-712
Elektronička pošta pravnasluzba@skbm.ba
Internet adresa www.skbm.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nepostojanje objektivnih kriterija za podjelu predmeta na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava automatiziranog sustava aparata za brzu identifikaciju i testiranje osjetljivosti bakterija na antibiotike umreženog
kompatibilnim softverom za analizu podataka, za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovorom preuzetih obveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 02.10.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ravnateljstvo SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, Mostar
Datum i vrijeme 02.10.2023. 09:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Hospital Mostar
UIN 4227224680006
Contact person Marija Obad
Address Kralja Tvrtka bb
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 336-500
Fax number (036) 322-712
Email address pravnasluzba@skbm.ba
Website address www.skbm.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of an automated system of devices for rapid identification and testing of sensitivity of bacteria to antibiotics
networked with compatible software for data analysis, for the Institute of Microbiology and Molecular Diagnostics

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
Main vocabulary
Code Description
Main object38000000-5 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

01.10.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 02.10.2023. 09:00
Address and place University Clinical Hospital Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000 Mostar

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: