Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 15:28

Nabavka i isporuka otpadnog drveta za potpalu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1116-1-1-39-3-51/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB 4209421180009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fahrudin Ahmetović
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-320
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa www.tk.kim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci

R.Br.Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1JU OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI BANOVIĆI4209314690002
2JU OŠ SEONA4209254690008
3JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI SELO BANOVIĆI4209227880008
4JU OŠ TRESTENICA4209313450008
5JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ČELIĆ ČELIĆ4209179030005
6JU OŠ HUMCI HUMCI4209147930004
7JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VRAŽIĆI VRAŽIĆI4209147260009
8JU MSS DOBOJ ISTOK4209282470005
9JU OŠ GORNJA ORAHOVICA 4209230160008
10JAVNA USTANOVA DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA4209232960001
11JU OŠ DOBOROVCI DOBOROVCI-GRAČANICA4209230670006
12JU OŠ DŽAKULE 4209231480006
13JU OŠ LUKAVICA 4209233930009
14JU OSNOVNA ŠKOLA MALEŠIĆI MALEŠIĆI4209229660005
15JU OŠ MIRIČINA 4209231130005
16JU OŠ ORAHOVICA 4209233770001
17JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SOKO SOKO GRAČANICA4209237170009
18JU OŠ HASAN KIKIĆ GRAČANICA4209414990003
19JU OŠ HASAN KIKIĆ GRADAČAC4209047120005
20JU OŠ DR.SAFVET-BEG BAŠAGIĆ GRADAČAC4209149710001
21JUOŠ EDHEM MULABDIĆ DONJA MEĐIĐA GRADAČAC4209234150007
22JU OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ GRADAČAC4209531520000
23JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ ZELINJA DONJA4209183490002
24JU OŠ MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK SRNICE DONJE4209267080004
25JU GIMNAZIJA MUSTAFA NOVALIĆ GRADAČAC4209377000006
26JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ GRADAČAC4209150300003
27JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA KALESIJA 4209401660004
28JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA RAINCI GORNJI 4209410570000
29JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TOJŠIĆI TOJŠIĆI - KALESIJA4209507810005
30JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VUKOVIJE4209499290005
31JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''MEMIĆI'' MEMIĆI - KALESIJA4209521210002
32JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KALESIJA4209333720001
33JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA STUPARI 4209430090004
34JU OSNOVNA ŠKOLA KLADANJ U KLADNJU4209290650004
35JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA LUKAVAC MJESTO LUKAVAC4209264650004
36JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA LUKAVAC GRAD LUKAVAC4209265460004
37JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''GNOJNICA'' LUKAVAC4209315150001
38JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 4209202200002
39JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PROKOSOVIĆI 4209211960001
40JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA PURAČIĆ4209211880008
41JU OŠ DOBOŠNICA 4209274880008
42JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TURIJA 4209288830003
43JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA4209151610006
44JAVNA USTANOVA DRUGA OSNOVNA ŠKOLA U SREBRENIKU4209359100001
45JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK 4209378820007
46JU OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE4209149980009
47JU OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA ŠPIONICA-SREBRENIK4209385010002
48JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK4209359790008
49JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''RAPATNICA''4209338790008
50JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ˝SLADNA˝ SLADNA4209334450008
51J U OSNOVNA ŠKOLA TINJA U TINJI4209183220005
52JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TEOČAK 4209273130005
53JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BREŠKE4209148820008
54JU OŠ KISELJAK KISELJAK KOD TUZLE4209346970007
55JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA LIPNICA TUZLA4209148070009
56JUOŠ MRAMOR MRAMOR4209201650004
57JU OSNOVNA ŠKOLA PASCI PASCI4209269880008
58JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SIMIN HAN 4209149390007
59JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SOLINA TUZLA4209229070003
60JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PODRINJE MIHATOVIĆI4210048390004
61JU CENTAR ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE I REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA TUZLA4209056620002
62JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE4209346110008
63JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI 4209822170006
64JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE 4209517290000
65JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVIK4209531440006
66JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA 4209271350008
67JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ŠERIĆI 4209086610001
68JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA 4209463340006
69JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE4209271940000
70JU O.Š. ŽIVINE GORNJE4209148150002

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Dosadašnja iskustva su pokazala da jedan ponuđač može uredno da opskrbljuje sve organe na području Tuzlanskog kantona.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

181659,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka otpadnog drveta za potpalu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka otpadnog drveta za potpalu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet03410000-7 Drvo
Dodatni predmet(i) 03416000-9Drvni otpad

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1417 m³

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tendeskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tendeskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tendeskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Fra Grge Martića broj 8, Tuzla
Datum i vrijeme 11.09.2023. 11:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Fahrudin Ahmetović
Adresa Fra Grge Martića 8
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-304
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta afahrudin@tk.kim.ba
Internet adresa www.vladatk.gov.ba

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: