Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 09:53

(MK) Nabavka medicinske opreme za potrebe JZU Klinička bolnica Štip

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Medicinske naprave

2023/S 159-505604

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministry of Health of the Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 50 Divizija 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Ljupco Ilovski
E-pošta: ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mk
Telefon: +389 23126206
Telefaks: +389 23113014
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zdravstvo.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: www.e-nabavki.gov.mk
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Medical equipment for the needs of PHI Clinic Hospital Shtip

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Medical equipment for the needs of PHI Clinic Hospital Shtip

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Laparoscopic and endoscopic equipment

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Laparoscopic and endoscopic equipment

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 5
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Cysto-uretroscopic set for 4mm telescopes

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Cysto-uretroscopic set for 4mm telescopes

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 5
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Ultrasound color doppler with two probes for examinations of the abdomen and thyroid

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Ultrasound color doppler with two probes for examinations of the abdomen and thyroid

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 5
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Selection criteria as stated in the procurement documents

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Commission for Public Procurement Appeals
Poštanska adresa: Filip Vtori Makedonski 11
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 23251260
Telefaks: +389 23251269
Internetska adresa: www.dkzjn.mk
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

In the open procedure, a complaint is filed within ten days from the date of:

1. publication of the announcement for public procurement, in relation to the content of the announcement or the tender documentation;

2. publication of the notice of changes and additional information, regarding the content of the changes and additional information;

3. opening of bids, in relation to the contracting authority's failure to adequately respond to timely questions or requests for clarification or amendments to the tender documentation or

4. receipt of the decision for selection of the most favorable offer or for cancellation, in relation to the evaluation procedure and selection of the most favorable offer, or for the reasons for cancellation of the procedure.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ministry of Health of the Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 50ta Divizija 14
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 23126206
Telefaks: +389 23113014
Internetska adresa: www.zdravstvo.gov.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: