Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 09:39

(HR) Nabavka specijalnog radnog stroja čistilice zapremnine 5 m3 putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.08.2023.

Hrvatska-Zadar: Strojevi za pometanje ceste

2023/S 159-504521

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA d.o.o. - ZADAR
Nacionalni registracijski broj: 84923155727
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: ZADAR
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijela Šestan
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-zadar.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0034844
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava specijalnog radnog stroja čistilice zapremnine 5 m3 (1 kom) putem financijskog leasinga

 

Referentni broj: 67-23-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34921100 Strojevi za pometanje ceste
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog radnog stroja čistilice zapremnine 5 m3 (1 kom) putem financijskog leasinga za potrebe Društva sukladno tehničkoj specifikaciji i ostalim traženim uvjetima naznačenima u

Dokumentaciji o nabavi.

Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 250.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34921100 Strojevi za pometanje ceste
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto isporuke radnog stroja je fco sjedište Naručitelja, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave obuhvaća nabavu specijalnog radnog stroja čistilice zapremnine 5 m3 (1 kom) putem financijskog leasinga za potrebe Društva sukladno tehničkoj specifikaciji i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.Predmet nabave se financira putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na radni stroj / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 250.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Naručitelj od gospodarskog subjekta zahtijeva da dokaže upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi (za sebe/članove zajednice gospodarskih subjekata).

Kao dokaz uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz ove točke, ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dostavlja izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Kao posebne uvjete za izvršenje ugovora, Naručitelj će od odabranog ponuditelja zahtijevati da odmah po potpisu ugovora dostavi važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga.

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje važeće ovlaštenje za obavljanje poslova leasinga izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno članku 6. i članku 26. Zakona o leasingu (N.N. 141/13) kako bi ponuditelj mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, odnosno važeće ovlaštenje u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 20/02/2024
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Čistoća d.o.o., Zadar, Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, na katu

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu te istu predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Temeljem članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (N.N. 114/22) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (dalje u tekstu: sustav e-Žalba). Žalba koja nije dostavljena na takav način odbacit će se.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Odjel za poslove nabave
Poštanska adresa: Stjepana Radića 33
Mjesto: Zadar
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@cistoca-zadar.hr
Telefon: +385 23234893
Telefaks: +385 23231831
Internetska adresa: www.cistoca-zadar.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: