Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 09:33

(HR) Nabavka opreme za školu prijavitelja

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.08.2023.

Hrvatska-Požega: Učila

2023/S 160-506108

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA
Nacionalni registracijski broj: 70972855411
Poštanska adresa: Ratarnička br. 3
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
E-pošta: vesna@benefitbiro.hr
Telefon: +385 51444712
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035109
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Oprema za školu prijavitelja

 

Referentni broj: 21/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39162100 Učila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je opremanje učionica škole Naručitelja radi provedbe obrazovnih programa škole: Ugostiteljstvo , oprema za preradu voća i povrća - Grupa 2 i Grupa 9.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 286 460.08 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2. Ugostiteljstvo

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39162100 Učila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Lokacija Naručitelja- Ratarnička 3, Požega.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Oprema za ugostiteljstvo

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za uklanjanje nedostataka na isporučenoj i instaliranoj opremi / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 322 376.60 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/11/2023
Završetak: 29/12/2023
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 9. Oprema za preradu voća i povrća

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39162100 Učila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Lokacija Naručitelja- Ratarnička 3, Požega.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Oprema za preradu voća i povrća za održavanje nastave

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za uklanjanje nedostataka na isporučenoj i instaliranoj opremi / Ponder: 20%
Cijena - Ponder: 80%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 35 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/10/2023
Završetak: 29/12/2023
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika“ UP.03.3.1.04.0009 odobren je za financiranje od strane Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 201

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 22/11/2023
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Ratarnička 3, Požega

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno čl. 419. ZJN, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: