Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 09:29

(HR) Nabavka rukavica podijeljenih u 2 grupe

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.08.2023.

Hrvatska-Dubrovnik: Kirurške rukavice

2023/S 161-510003

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Nacionalni registracijski broj: 75970517069
Poštanska adresa: Dr. Roka Mišetića 2
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Luce Pećar
E-pošta: nabava@bolnica-du.hr
Telefon: +385 20431740
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-du.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035284
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava rukavica podijeljenih u 2 grupe

 

Referentni broj: 1-24-23/EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141420 Kirurške rukavice
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava rukavica podijeljenih u 2 grupe

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 265 446.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Rukavice I

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141420 Kirurške rukavice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Skladište Ljekarne

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Rukavice I

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Rok isporuke - KRI / Ponder: 10% - 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude - KCP / Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 261 446.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Rukavice II

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141420 Kirurške rukavice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Skladište Ljekarne

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Rukavice II

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Rok isporuke - KRI / Ponder: 10% - 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude - KCP / Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Svaki gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni eESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH, radi dokazivanja sposobnosti iz ove točke 4.1, osim ako isti već posjeduje, dostavi ažuriran popratni dokument i to:

- izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 25/03/2024
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Odjel nabave

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Zakona i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje okvirnog sporazuma i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, putem modula e- Žalba.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. st. 1 ZJN 120/16, 114/22, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: DKOM
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: