Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.08.2023. 14:21

(poništenje aukcije) Nabavka koncentrovane smjese za muzne krave i junad

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

968-1-1-47-4-39/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA
IDB/JIB 4200087410009
Kontakt osoba Armin Bjelak
Adresa Bojnička broj 119
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 621-286
Faks (033) 621-160
Elektronska pošta kabinetdirektora@pdbutmir.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1600000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrovana smjesa za muzne krave i junad po lotovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15710000-8 Pripremljena hrana za domaće i ostale životinje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrovana smjesa za junad

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kao u TD-i

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15710000-8 Pripremljena hrana za domaće i ostale životinje

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

250.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Poljoprivredno dobro Butmir doo Sarajevo-Ilidža, ul. Bojnička 119

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju broj: 05-720/2022 od 26.12.2022.godine, te je za isto
objavljeno Obavještenje o javnoj nabavci br: 968-1-1-47-3-53/22 na portalu javnih nabavki ejn.gov.ba dana
30.12.2022.godine i ispravka obavještenja broj: 968-1-1-47-8-5/23 na portal javnih nabavki dana 08.02.2023.godine, te u
“Službenom glasniku BiH” br. 1/23 od 06.01.2023.godine i br. 9/23 od 10.02.2023.godine.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.600.000,00 KM za sve lotove, odnosno 1.350.000,00 KM za Lot 1
(Koncentrovana smjesa za muzne krave) i 250.000,00 KM za Lot 2 (Koncentrovana smjesa za junad).

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br.05-721/2022 od 26.12.2022.godine.
Dana 14.02.2023.godine izvršeno je javno otvaranje pristiglih ponuda i u vezi čega su sačinjeni zapisnici sa otvaranja ponuda
br: 05-139/2023 od 14.02.2023.godine za Lot 1 i br. 05-139/2023 od 14.02.2023.godine za Lot 2., koji su uredno dostavljeni
svim ponuđačima.
Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru preduzeća dana 14.02.2023. godine prvobitni Zapisnik o ocjeni i pregledu
ponuda broj: 05-150/2023 od 14.02.2023.godine i Preporuku komisije za javnu nabavku o izboru ponuđača broj:05-
151/2023 od 14.02.2023.godine.
Nakon što je ugovorni organ donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05-152/2023 od 14.02.2023.godine,
uložena je žalba od strane ponuđača ILIĆ TRGOVINA d.o.o., te je ugovorni organ istu sa izjašnjenjem i ostalom popratnom
dokumentacijom dostavio Uredu za razmatranje žalbe na dalje odlučivanje.
Nakon što je Ured donio Rješenje broj: JN2-01-07-1-504-11/23 od 12.04.2023.godine, te prihvatio žalbu, poništio gore
navedenu Odluku, te predmet vratio na ponovni postupak, ugovorni organ je donio Odluku broj:05-309/2023 od
13.04.2023.godine o stavljanju van snage akata koji su prethodili poništenoj Odluci o izboru ponuđača.
Nakon što je komisija ponovo izvršila evaluaciju ponuda, sačinila je odgovarajuće zapisnike, u Kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda: 2
- da je neblagovremeno zaprimljeno 0 ponuda;
- da su ponude ponuđača PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka i ILIĆ TRGOVINA d.o.o. prihvatljive i formalno pravno
ispravne
- da je zakazana i okončana e aukcija dana 18.04.2023.godine.
- donijeta nova Odluka o izboru ponuđača broj:05-344/2023 od 20.04.2023.godine.
Nakon proteka roka žalbe, ugovorni organ je poslao okvirne sporazume i pojedinačne ugovore na potpis prvorangiranom
ponuđaču, te su isti potpisani i ovjereni od obje ugovorne strane, te su stupili na snagu sa danom 19.06.2023.godine. Kako
je tenderskom dokumentacijom br.05-722/2022 od 26.12.2022.godine zahtijevano da ponuđač u roku od 10 dana od dana
potpisivanja ugovora dostavi bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora, te kako ponuđač PRIMAPROM d.o.o. Banja
Luka nije dostavio istu, potpisan okvirni sporazum i prvi pojedinačni ugovor se smatraju apsolutno ništavnim u skladu sa
članom 72 stav 4 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14 i 59/22), te je ugovorni organ o tome
pismeno obavijestio prvorangiranog ponuđača aktom broj:01-5-129/2023 od 06.07.2023.godine.
Nakon toga, Ugovorni organ je u skladu sa članom 72 stav 3 Zakona o javim nabavkama BiH okvirni sporazum i prvi
pojedinačni ugovor ponudio drugorangiranom ponuđaču u postupku ILIĆ TRGOVINA d.o.o. Zvornik aktom br. 01-5-139/2023
od 24.07.2023.godine, te ostavio rok za izjašnjenje od dva dana od dana prijema istog.
Drugorangirani ponuđač aktom broj: 1131/23 od 28.07.2023.godine nije prihvatio potpisivanje okvirnog sporazuma i
pojedinačnog ugovora, a tim prije što je i ponuda drugorangiranog ponuđača istekla pod uslovima pod kojim je predata.
Zbog svega navedenog, ugovorni organ nema druge opcije nego da poništi Lot 2-Koncentrovana smjesa za junad

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

08.08.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: