Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 08:37

(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa VOLKSWAGEN, ŠKODA, LAND ROVER, TOYOTA, FIAT i FORD koja nisu u garanciji, lot 6

Izvor: Akta.ba, 21.08.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

SARAJEVO

 

Broj: 09-20-11-2-1452-VI

Datum: 21.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovina (“Službene novine Federacije BiH” broj: 81/14), člana 69. stav 1. tačka b) i 69. Stav 3 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22) direktor Federalne uprave policije po ovlaštenju Vlade FBiH, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju za Javnu nabavku rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa FORD koja nisu u garanciji za LOT - 6

 

1.         Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javnu nabavku rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa FORD koja nisu u garanciji broj: 09-20-11-2-1452-VI od 14.08.2023. godine, kojom se dodjeljuje ugovor ponuđaču „Каге“ d.o.o. Sarajevo prema ponudi broj: SK 6823.6/23 od 12.07.2023. godine, sa cijenom od 795,00 KM bez PDV-a, prema Izvještaju o toku i završetku e- Aukcije broj: 1412-1-1-144/23 od 20.07.2023. godine, iz razloga što je ponuđač „Каге“ d.o.o. Sarajevo odustao od zaključenja ugovora.

2.         Poništava se postupak nabavke rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa FORD koja nisu u garanciji za LOT - 6, iz razloga što je uvidom u Izvještaj o toku i završetku e-Aukcije broj: 1412-1-1-144/23 od 20.07.2023. godine vidljivo da se dva ponuđača dostavila prihvatljive ponude za LOT 6. Obzirom da su oba ponuđača dostavila Federalnoj upravi policije dopise u kojem smo obaviješteni da odustaju od potpisivanja ugovora zbog promjena cijena na tržištu, te se u skladu sa članom 69. stav 1. tačka b) i članom 69. Stav 3 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22) poništava postupak nabavke rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa FORD koja nisu u garanciji za LOT - 6.

3.         Ova odluka objavit će se na web stranici Federalne uprave policije www.fup.gov.ba u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22)

4.         Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove 

OBRAZLOŽE NJ E

Federalna uprava policije je provela otvoreni postupak Javnu nabavku rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa VOLKSWAGEN, ŠKODA, LAND ROVER, TOYOTA, FIAT i FORD koja nisu u garanciji, po Obavještenju o javnoj nabavci broj: 1412-1-1-144-3- 68/23, objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj: 46/23 od 30.06.2023. godine, ispravka obavještenja o nabavci broj: 1412-1-1-144-8-78/23.

Komisija za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2023. godinu, imenovana Rješenjem zamjenika direktora Federalne uprave policije broj: 09-19/1-30-2-26 od 04.01.2023. godine je utvrdila da su u predviđenom roku za dostavljanje ponuda za LOT 6 - Javnu nabavku rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa Ford koja nisu u garanciji, pristigle dvije ponude ponuđača Mirado d.o.o. Tuzla sa ponuđenom cijenom u iznosu od 799,68 KM bez PDV-a i ponuda ponuđača Kare doo Sarajevo sa ponuđenom cijenom u iznosu od 795,00 KM bez PDV-a.

Komisija je utvrdila da pristigle ponude ponuđača ispunjavaju formalno-pravne uslove za dalje razmatranje, nakon čega je zatraženo provođenje e-Aukcije, koja je održana dana 18.07.2023.godine, prema Izvještaju o toku i završetku e-aukcije broj: 1412-1-1-144/23 iz kojeg je vidljivo da je najniža ponuda ponuđača Mirado d.o.o. Tuzla u iznosu od 794,21 KM bez PDV-a.

Komisija je vodeći se uslovima propisanim tenderskom dokumentacijom i prema kriteriju najniža cijena konstatovala da je ponuda ponuđača Mirado d.o.o. Tuzla, za ugovorni organ prihvatljiva, te je shodno članu 70., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predložila donošenje Odluke o izboru ponuđača za navedeno pravno lice što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 17.07 i 20.07.2023. godine.

Nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača firma Mirado d.o.o. Tuzla broj: 09-20-11 -2-1452-VI od 20.07.2023. godine, Federalna uprava policije dostavila je izabranom ponuđaču ugovor na potpis. Izabrani ponuđač Mirado d.o.o. Tuzla dostavio je Federalnoj upravi policije dopis broj: 1-3086/23 od 02.08.2023. godine u kome dostavlja obavještenje da odustaju od potpisivanja ugovora zbog promjena cijena na tržištu.

Nakon toga ugovorni organ dana 14.08.2023. godine donosi Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača Kare doo Sarajevo za Javnu nabavku rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa FORD koja nisu u garanciji, broj: 09-20-11-2-1452-VI. Nakon dostavljanja navedene Odluke Federalna uprava policije dana 18.08.2023. godine od izabranog ponuđača Kare doo Sarajevo zaprimila je obavještenje bez broja u kome nas obavještavaju da odustaju od potpisivanja ugovora zbog promjena cijena na tržištu.

Federalna uprava policije je uvidom u Izvještaj o toku i završetku e-Aukcije broj: 1412-1-1- 144/23 od 20.07.2023. godine utvrdila da su dva ponuđača dostavila prihvatljive ponude za LOT 6. Obzirom da su oba ponuđača dostavila Federalnoj upravi policije dopise u kojem smo obaviješteni da odustaju od potpisivanja ugovora zbog promjena cijena na tržištu, te se u skladu sa članom 69. stav 1. tačka b) i članom 69. Stav 3 Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22) poništava postupak nabavke rezervnih dijelova za vozila i usluge popravke vozila iz programa FORD koja nisu u garanciji za LOT - 6. Razmatrajući sve gore navedeno, direktor po ovlaštenju Vlade FBiH donosi Odluku kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu, Federalnoj upravi policije Sarajevo, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Dostaviti:

-           Sektor za mat. fin. poslove

-           ponuđačima

-           u spis

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: