Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 12:45

(aukcija) Nabavka testova za automatski uređaj za brzu identifikaciju bakterija Vitek 2, proizvođača Biomerieux Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-275-3-215/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nabavka testova za jedan aparat

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Testovi za automatski uređaj za brzu identifikaciju bakterija „Vitek 2“, proizvođača „Biomerieux“ Francuska za
potrebe Službe za mikrobiologiju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku testova za automatski uređaj za brzu
identifikaciju bakterija „Vitek 2“, proizvođača „Biomerieux“ Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko istovareno skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci računajući od dana stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu. Plaćanje
izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 60 dana od dana fakturisanja predmetnih roba.
Rok plaćanja u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa
predmetom nabavke.
b) Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje prometa
medicinskim sredstvima.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Potvrda banke o solventnosti – da račun ponuđača nije bio blokiran u poslednjih 6 mjeseci, izdata od strane
banke u kojoj ponuđač ima otvoren glavni račun;
b) Bilans uspjeha za finansijsku 2022. godinu. Bilans uspjeha mora biti pozitivan;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Rješenja/Potvrde u kojima će biti jasno naznačen redni broj stavke na koji se odnosi, izdati od strane Agencije
za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sa svim prilozima koji čine sastavni dio
Rješenja/Potvrda, da su ponuđena medicinska sredstva registrovana u BiH, odnosno upisana u registar
medicinskih sredstava koje vodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva.
NAPOMENA: Ukoliko ponuđač dostavlja Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH od nekog
drugog privrednog subjekta da je ponuđena roba koji nudi registrovana u Bosni i Hercegovini, obavezan je uz to
Rješenje da dostavi i original ovjerenu i potpisanu Izjavu od strane privrednog subjekta čije je Rješenje dostavio
da mu je dao saglasnost za distribuciju ponuđenih proizvoda.
Ukoliko neka medicinska sredstva koja su predmet javne nabavke nisu registrovana u Agenciji za lijekove i
medicinska sredtva BiH, ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi pismenu Izjavu kojom pod punom materijalnom i
krivičnom odgovornošću garantuje da će ako u predmetnom postupku bude izabran kao najpovoljniji ponuđač
prilikom prve isporuke uz robu dostaviti i saglasnost na uvoz predmetne robe izdatu od strane Agencije za
lijekove i medicinska sredstva BiH. Ponuđač je dužan dostaviti Autorizacijsko pismo za predmetnu nabavku sa
jasnom naznakom originalnog porijakla robe.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol
Luka" Doboj
Datum i vrijeme 18.09.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: