Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 13:58

(HR) Nabavka javne rasvjete na području Grada Našica

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.08.2023.

Hrvatska-Našice: Cestovna rasvjeta

2023/S 165-521430

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRAD NAŠICE
Nacionalni registracijski broj: 01775928940
Poštanska adresa: Trg dr.Franje Tuđmana 7
Mjesto: Našice
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31500
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jurica Matek
E-pošta: jurica.matek@nasice.hr
Telefon: +385 31618175
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.nasice.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035979
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

 

Referentni broj: E-VV-10/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34993000 Cestovna rasvjeta
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Našica s ciljem optimizacije i energetske obnove odnosno zamjena postojećih neučinkovitih svjetiljki sustava javne rasvjete Grada Našica novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama (tzv. zamjena „1 za 1“), kojim će se osim uštede u potrošnji postići i znatno bolja i kvalitetnija razina osvijetljenosti. Vlasnik sustava javne rasvjete je Grad Našice.

Predmet nabave - isporuka robe - obuhvaća dobavu, isporuku robe, montažu i izvođenje svih prethodnih i drugih potrebnih radova do pune funkcionalnosti.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 825 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34993000 Cestovna rasvjeta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Jedinica lokalne samouprave: Grad Našice- Naselja unutar područja Grada Našica, a sukladno projektnoj dokumentaciji (Našice, Brezik Našički, Ceremošnjak, Gradac Našički, Granice, Jelisavac, Lađansk

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Rekonstrukcija sustava javne rasvjete Grada Našica s ciljem optimizacije i energetske obnove odnosno zamjena postojećih neučinkovitih svjetiljki sustava javne rasvjete Grada Našica novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama (tzv. zamjena „1 za 1“), kojim će se osim uštede u potrošnji postići i znatno bolja i kvalitetnija razina osvijetljenosti. Vlasnik sustava javne rasvjete je Grad Našice.Predmet nabave - isporuka robe - obuhvaća dobavu, isporuku robe, montažu i izvođenje svih prethodnih i drugih potrebnih radova do pune funkcionalnosti. Demontirane svjetiljke koje Naručitelj odluči zadržati ponuditelj je dužan iste pojedinačno upakirati sa svim pripadajućim montažnim priborom i predati u skladište Naručitelja, a ostale zbrinuti na zakonom propisan način.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 30%
Cijena - Ponder: 70%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 825 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 2
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Trg dr.F.Tuđmana 7, 31500 Našice

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: