Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 14:00

(HR) Nabavka kanalizacijskog materijala

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.08.2023.

Hrvatska-Vir: Cjevovod, sustavi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli

2023/S 165-519588

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod-Vir d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 77534471964
Poštanska adresa: Put Mula 16
Mjesto: Vir
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23234
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Hrvoje Bašić Đana Peša
E-pošta: vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr
Telefon: +385 362608
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vir.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035950
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava kanalizacijskog materijala

 

Referentni broj: 02/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44160000 Cjevovod, sustavi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava kanalizacijskog materijala

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 534 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44160000 Cjevovod, sustavi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Skladište Naručitelja Rosulje bb, 23234 Vir

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava kanalizacijskog materijala

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Garantirani rok isporuke / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 534 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Naručitelj je u ovoj DON odredio minimalne uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 41. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi (Ponuditelj, članovi zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, podizvoditelji ako je primjenjivo).

U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD, Naručitelj će prihvatiti slijedeće dokumente kao

dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta poglavlja

4.1.

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Odabrani ponuditelj je u obvezi isporučiti robu sukladno kvaliteti, karakteristikama, cijeni i količini navedenim u ponudi i uvjetima iz dokumentacije o nabavi (Troškovnik), koji čini sastavni dio Ugovora o javnoj nabavi.

Ugovor o nabavi robe će se sklopiti s jednim gospodarskim subjektom, odnosno odabranim Ponuditeljem, sukladno kriteriju za odabir i traženim uvjetima iz ove DON.

Odabrani ponuditelj je obvezan nakon potpisivanja ugovora na zahtjev naručitelja za tražene stavke materijala u troškovniku u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva putem dostaviti naručitelju Potvrde/Svjedodžbe/Uvjerenja/Izjave o sukladnosti kvalitete robe koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete sukladnosti proizvoda kojom se dokazuje sukladnost nuđenog material prema hrvatskim standardima.

Odabrani ponuditelj je obvezan nakon potpisivanja ugovora, na zahtjev naručitelja za stavke materijala u troškovniku, koje dolaze u neposredan dodir s vodom, u roku od 5 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti naručitelju dokaz tj. Potvrdu kojom se potvrđuje da je nuđeni material u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/09/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

Ulica Franje Tuđmana 27A, 23234 Vir

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 25.09.2023. u 09:00 sati., u prostorijama Naručitelja, na Franje Tuđmana 27A, 23234 Vir.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i DON te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave eventualne izmjene DON u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen

zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za DON te na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i

odabira ponuda odnosno razloga poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj

fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: