Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 14:04

(HR) Nabavka specijalizirane i ostale opreme te sitnog inventara

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.08.2023.

Hrvatska-Osijek: Ugostiteljska oprema

2023/S 165-519448

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ugostiteljsko-turistička škola
Nacionalni registracijski broj: 67104212471
Poštanska adresa: Matije Gupca 61.
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vedran Lovrinčević
E-pošta: vedran.lovrincevic@rck-utso.hr
Telefon: +385 31211095
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.rck-utso.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035952
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA SPECIJALIZIRANE I OSTALE OPREME TE SITNOG INVENTARA

 

Referentni broj: N 26-23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39310000 Ugostiteljska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ovog postupka je nabava specijalizirane i ostale opreme te sitnog inventara sukladno traženim tehničkim specifikacijama u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu 2. Dokumentacije o nabavi. Oprema i sitni inventar moraju biti novi i nerabljeni, te predmet nabave uključuje dobavu, isporuku, montažu i instalaciju opreme do potpune funkcionalnosti te edukaciju korištenja opreme u maksimalnom trajanju do 8 sati po mjestu isporuke (edukacija vrijedi samo za Grupu 1. i Grupu 2.), sukladno kompleksnosti i zahtjevima korištenja iste.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 581 400.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Specijalizirana oprema i sitni inventar

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39310000 Ugostiteljska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto isporuke za Grupu 1 su sljedeće lokacije:- Ugostiteljsko-turistička škola, Matije Gupca 61, Osijek, - Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, Đakovo

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave za Grupu 1 je nabava specijalizirane opreme i sitnog inventara, kako je detaljno opisano u Troškovniku iz Priloga 2. ove Dokumentacije o nabavi i koji čini njen sastavni dio.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 40%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 450 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 45
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a u sklopu projekta s nazivom “VirtuOS-uspostava regionalnog

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Mobilna prikolica

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39162000 Nastavna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto isporuke za Grupu 2 je Ugostiteljsko-turistička škola, Matije Gupca 61, Osijek.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave za Grupu 2 je nabava mobilne prikolice, kako je detaljno opisano u Troškovniku iz Priloga 2. ove Dokumentacije o nabavi i koji čini njen sastavni dio.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 40%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 59 400.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 45
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a u sklopu projekta s nazivom “VirtuOS-uspostava regionalnog

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Ostala oprema

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39150000 Razni namještaj i oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto isporuke za Grupu 3 su sljedeće lokacije:- Ugostiteljsko-turistička škola, Matije Gupca 61, Osijek- Strukovna škola Vinkovci, Stanka Vraza 15, Vinkovci.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave za Grupu 3 je nabava ostale opreme, kako je detaljno opisano u Troškovniku iz Priloga 2. ove Dokumentacije o nabavi i koji čini njen sastavni dio.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 40%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 72 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 45
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a u sklopu projekta s nazivom “VirtuOS-uspostava regionalnog

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno DON

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Ugostiteljsko-turistička škola, M. Gupca 61, Osijek

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: