Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 10:17

(poništenje aukcije) Nabavka i ugradnja videozida sa nosačima u KC Drivuša

Izvor: Akta.ba, 15.08.2023.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-8782-11/22 MZ Datum: 10.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, broj: NO 1.01-3837-12/23 od 12.06.2023. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-8782-10/22 MZ od 19.07.2023. godine, v.d. direktora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

u otvorenom postupku

 

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke, broj: 01-01.3-8782/22 MZ za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-84-3-114/23 dana 12.05.2023. godine, a koji se odnosi na nabavku robe: „Nabavka i ugradnja videozida sa nosačima u KC Drivuša“ u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponuda grupe ponuđača Katarina d.o.o. Mostar (nosilac grupe) i DDC Solutions d.o.o. Zenica kao i ponuda ponuđača MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo se odbijaju kao nepravilne u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) alineja 3) Zakona jer iste nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 14. stav (4), 17. stav (1), 18. stav (1), 19. stav (1) Zakona pokrenulo otvoreni postupak, broj 01-01.3-8782/22 MZ: “Nabavka i ugradnja videozida sa nosačima u KC Drivuša”. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266- 1-1-84-3-114/23 dana 12.05.2023. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je “najniža cijena”.

 

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 01.06.2023. godine u 10:30 u prostorijama JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su zaprimljene dvije (2) ponude.

 

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-8782-10/22 MZ od 19.07.2023. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke, poništava se otvoreni postupak za nabavku roba: “Nabavka i ugradnja videozida sa nosačima u KC Drivuša” u skladu sa članom 69. stav (3) tačka d) Zakona jer su obje zaprimljene ponude nepravilne.

S obzirom na to da zakonodavac u odredbi člana 69. Zakona ne predviđa osnov za poništenje za slučaj kada nijedna ponuda nije pravilna, po preporuci Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, postupak se poništava pozivajući se na razlog naveden u članu 69. stav (3) Zakona.

Obje zaprimljene ponude tj. ponuda grupe ponuđača Katarina d.o.o. Mostar (nosilac grupe) i DDC Solutions d.o.o. Zenica kao i ponuda ponuđača MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo se odbijaju kao nepravilne u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) alineja 3) Zakona jer iste nisu u skladu s tenderskom dokumentacijom. Detaljni razlozi odbacivanja ponuda su navedeni u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-8782-10/22 MZ od 19.07.2023. godine, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno navedenom, ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

 

V.D. Direktora: Denis Lasić 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: