Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 11:20

(aukcija) Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe Službe za neurologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-277-3-219/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marina Cvijanović
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije moguće podijeliti na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ultrazvučni aparat za potrebe Službe za neurologiju u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 51410000-9 Usluge instaliranja medicinske opreme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

97500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke i instalacija opreme, edukacija osoblja, te puštanje u rad i testiranje opreme je franko JZU
Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, ulica Pop LJubina bb, Služba za neurologiju.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garantnog perioda na opremu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu.
Uslovi i način plaćanja: 60 dana od datuma isporuke i fakturisanja predmetne opreme. Rok plaćanja u skladu sa
Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa
predmetom nabavke.
b) Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje prometa
medicinskim sredstvima.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Potvrdu banke o solventnosti – da račun ponuđača nije bio blokiran u poslednjih 6 mjeseci, izdata od strane
banke u kojoj ponuđač ima otvoren glavni račun;
b) Bilans uspjeha za finansijsku 2022. godinu. Bilans uspjeha mora biti pozitivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Katalog i/ili izvod iz kataloga proizvođača sa detaljnim specifikacijama predmetne robe. Potrebno je
dokazati ispunjenje svake minimalne tehničke zahtijevane karakteristike i iste obilježiti. Katalog ne mora biti
uvezan uz ponudu, ali ga ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Katalog ne mora
biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH. U slučaju da u katalogu i/ili izvodu iz kataloga nisu vidljive
sve zahtjevane minimalne tehničke katarkteristike ponuđač je obavezan da dostaviti ismenu izjavu proizvođača
predmetne opreme da oprema ispunjava tehničke karakteristike koje nisu vidljive u katalogu i/ili izvodu iz
kataloga. Izjava proizvođača mora biti prevedena na jedan od službenih jezika BiH od strane ovlaštenog
prevodioca ili notara.
b) Pismena Izjava ponuđača da u garantnom periodu prihvata sve intervencije: preventivno i redovno održavanje
sa rezervnim dijelovima, usluge servisa za sve vrste kvarova nastalih na bilo koji način osim namjernim
mehaničkim oštećenjem i rezervne dijelove za otklanjanje kvarova bez novčane nadoknade za usluge, utrošeni
materijal i rezervne dijelove. (Dostaviti original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset) dana
računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenog lica
ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija
ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
c) Pismena Izjava ponuđača o obezbjeđenju isporuke originalnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala, po
tržišnim cijenama na dan isporuke, u zavisnosti od potreba Ugovornog organa u periodu od najmanje 4 (četiri)
godine od datuma isporuke opreme koja je predmet ovog postupka javne nabavke. (Dostaviti original dokument koji
ne može biti stariji od 10 (deset) dana računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava mora biti potpisana i
ovjerena od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis.
Punomoć mora biti originalna ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
d) Pismena Izjava ponuđača da ima mogućnost radnog angažovanja minimum 1 (jednog) radnika-servisera koji mora
biti od strane proizvođača ponuđene opreme potpuno osposobljen za održavanje opreme iz predmeta javne
nabavke. Dokazi: kopija radne knjižice ili kopija ugovora u radu ili kopija ugovora o djelu, ugovora o obavljanju
privremenih i povremenih poslova, ugovora o dopunskom radu ili ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, ukoliko
ta osoba nije zaposlena u firmi koja je ponuđač, sa priloženim kopijama sertifikata izdatim od strane
ovlašćenog trening centra proizvođača da je radnik pohađao i uspješno završio obuku za servis aparata koji su
predmet javne nabavke (dostaviti kopije certifikata, s tim da ugovorni organ zadžava pravo da, ukoliko posumnja
u vjerodostojnost istih, zatraži original na uvid). Izjava ponuđača mora biti potpisana i ovjerena od strane
ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti
originalna ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", ul. Pop LJubina bb, Doboj, Uprava
Bolnice
Datum i vrijeme 18.09.2023. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: