Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 09:10

(poništenje) Nabavka opreme za opremanje društvenih domova u Drugovićima, Kriškovcima i Bakincima

Izvor: Akta.ba, 24.08.2023.

Grad Laktakši

Gradonačelnik

Broj: 08-404-191/23

Datum: 24.08.2023. god.

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) koji glasi: "nije dostavljena nijedna ponuda u određenom roku" Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/23) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), u postupku javne nabavke za "Nabavka opreme za opremanje društvenih domova u Drugovićima, Кriškovcima i Bakincima", Gradonačelnik je donio:

O D L U K U

O poništenju postupka javne nabavke

Poništava se postupak javne "Nabavka opreme za opremanje društvenih domova u Drugovićima, Кriškovcima i Bakincima", jer "nije dostavljena nijedna ponuda u određenom roku", a sve prema članu 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Član 2.

Ova odluka objaviće se istovremeno na veb-stranici www.grad-laktasi.com. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-191/23 od 01.08.2023. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-aje 14.358,97 КM.

Obavještenje o nabavci broj: 09-404-191/23 objavljeno je pod referensom broj: 1121-1- 1-169-3-158/23 od 04.08.2023. god.

Sa Portala javnih nabavki tendersku dokumentaciju za "Nabavka opreme za opremanje društvenih domova u Drugovićima, Кriškovcima i Bakincima" je preuzelo deset zainteresovanih ponuđača, od kojih u predviđenom roku za dostavljanje ponuda, ponudu nije predao niti jedan ponuđač .

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka a) koji glasi: "nije dostavljena nijedna ponuda u određenom roku" Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove odluke. 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

DOSTAVLJENO:

1.         Odjeljenju za lokalni razvoj i digitalnu transformaciju,

2.         Evidenciji i

3.         Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: