Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 13:03

(poništenje aukcije) Nabavka armature i dijelova armature u kotlovnici za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1424-1-1-150-4-469/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Amir Hadžić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka armature i dijelova armature u kotlovnici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka armature i dijelova armature u kotlovnici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u skladu sa
tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44523300-5 Armatura

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je Centralno skladište Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je 60 (šezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

14.08.2023.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 5. Dodatne informacije

Postupak se poništava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) ZJN BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: