Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 13:59

(aukcija) Nabavka tečnog naftnog gasa (tng)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2962-7-1-29-3-38/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''PRIJEDOR'' PRIJEDOR
IDB/JIB 4400632340080
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željko Vujanović
Adresa Svetosavska bb
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 243-121
Faks (052) 243-122
Elektronska pošta prijedor@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Jedna vrsta proizvoda

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

TEČNI NAFTNI GAS (TNG)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke (JRJN): Ugovor o javnoj nabavci robe – TEČNI NAFTNI GAS (TNG) za potrebe ŠG „Prijedor“
Prijedor (JRJN broj 09133000-0)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09133000-0 Tečni naftni gas (LPG)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tehničkoj specifikaciji datoj u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49997,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe: sjedište ponuđača – prodavača (pumpna stanica za točenje) koja se može nalaziti
maksimalno na udaljenosti 5 (pet) kilometara od sjedišta kupca,tj, od mjesta sjedišta Šumske uprave!

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja svih pojedinačnih obaveza predviđenih Ugovorom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje predmetne robe Kupac će vršiti u roku do 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture. Nema
avansnog plaćanja.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45 i 52. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u
tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

. U svrhu ispunjavanja USLOVA za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti propisane
članom 46. Zakona. Ponuđači treba da budu registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima
zemlje u kojoj su registrovani ili su osnovali preduzeće.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti iz članova 48. I 49. Zakona, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće
minimalne USLOVE za kvalifikaciju:
a) da imaju uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora u posljednje 3 (tri) godine ili od datuma
registracije odnosno početka poslovanja, koji su u vezi s predmetnom nabavkom odnosno čiji su karakter i
kompleksnost adekvatni predmetnoj nabavci;
b) da su osposobljeni za isporuke robe koja je predmet ovog postupka javne nabavke.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE“ A.D. SOKOLAC, ŠUMSKO GAZDINSTVO
„Prijedor“ Prijedor Svetosavska 18, 79101 Prijedor
Datum i vrijeme 11.09.2023. 09:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude
dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom
dokumentacijom.ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Željko Vujanović
Adresa Svetosavska 18
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 243-121
Faks (052) 243-122
Elektronska pošta prijedor@sumers.org
Internet adresa

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: