Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 16:18

(aukcija) Nabavka građevinskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

19-1-1-11-3-10/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "VISOKO" D.O.O. VISOKO
IDB/JIB 4218192550009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Alibašić
Adresa Naselje Luke II br.16
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 465-909
Faks (032) 738-600
Elektronska pošta javnenabavke@jkpvisoko.ba
Internet adresa www.jkpvisoko.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

106000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski materijali

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskih materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44110000-4 Građevinski materijali

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.10.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Naselje Luke II br. 16, 71300 Visoko
Datum i vrijeme 03.10.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 -Kamene separisane frakcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kamenih separisanih frakcija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Sarajevska br. 6, 71300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.10.2023. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Ostali građevinski materijali

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih građevinskih materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ul. Sarajevska br. 6, 71300 Visoko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.10.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.10.2023. 12:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: