Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2023. 11:37

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-443-3-498/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nemanja Lapčević
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

21

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-13162-1/23 radi nabavke implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije), Ul. Dvanaest beba b.b.
Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-13162-1/23, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na
protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 20.11.2023. godine do 9
časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača.Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve
troškove ponuđača u otvorenom međunarodnom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH("Službeni glasnik
BiH" broj: 39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

975339,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» POROUS COATED

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

103489,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna bescementna proteza kuka, KRATKI STEM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

132185,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna cementna proteza kuka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8289,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Revizioni bescementni modularni sistem kuka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

224298,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna bescementna proteza kuka ( Modularna)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22048,45

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna bescementna proteza ramena «Bescementna ,Inverzna ,Materijal titan s Hidroksiapatitom »

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

147900,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tumorska proteza kuka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38047,55

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna cementna proteza kolena- PRIMARNA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

563480,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna cementna endoproteza kolena-ANATOMSKA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

491660,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Unikondilarna cementna proteza kolena

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

92440,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reviziona cementna endoproteza kolena

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

152974,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Set za miješanje koštanog cementa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Otopina za ispiranje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11960,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Jednokratni set za postoperativno spačavanje i transfuziju autologne krvi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Set za rekonstrukciju medijalno patelofemoralnog ligamenta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31020,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pločica za tibijalnu klinastu osteotomiju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pločica za femoralnu klinastu osteotomiju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kanulirani kompresivni šrafovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fiziološka otopina 3L

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hibridna endoproteza kuka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implanata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

124225,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjena obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka i Magacin, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 20.11.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.11.2023. 10:30


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL
UIN 4400928890000
Contact person Nemanja Lapčević
Address Dvanaest beba bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 342-806
Fax number (051) 343-391
Email address javne.nabavke@kc-bl.com
Website address www.kc-bl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender no. 01-13162-1/23 of 25.08.2023. for the procurement of implants for the needs of the clinic for orthopedics and
traumatology

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of implants for the needs of the clinic for orthopedics and traumatology


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33140000-3 Medical consumables

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT 2 20.11.2023.
2 Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» POROUS COATED 2 20.11.2023.
3 Totalna bescementna proteza kuka, KRATKI STEM 2 20.11.2023.
4 Totalna cementna proteza kuka 2 20.11.2023.
5 Revizioni bescementni modularni sistem kuka 2 20.11.2023.
6 Totalna bescementna proteza kuka ( Modularna) 2 20.11.2023.
7 Totalna bescementna proteza ramena «Bescementna ,Inverzna ,Materijal 2 20.11.2023.
8 Tumorska proteza kuka 2 20.11.2023.
9 Totalna cementna proteza kolena- PRIMARNA 2 20.11.2023.
10 Totalna cementna endoproteza kolena-ANATOMSKA 20 20.11.2023.
11 Unikondilarna cementna proteza kolena 20 20.11.2023.
12 Reviziona cementna endoproteza kolena 20 20.11.2023.
13 Set za miješanje koštanog cementa 20 20.11.2023.
14 Otopina za ispiranje 20 20.11.2023.
15 Jednokratni set za postoperativno spačavanje i transfuziju autologne krvi 20 20.11.2023.
16 Set za rekonstrukciju medijalno patelofemoralnog ligamenta 20 20.11.2023.
17 Pločica za tibijalnu klinastu osteotomiju 20 20.11.2023.
18 Pločica za femoralnu klinastu osteotomiju 20 20.11.2023.
19 Kanulirani kompresivni šrafovi 20 20.11.2023.
20 Fiziološka otopina 3L 20 20.11.2023.
21 Hibridna endoproteza kuka 20 20.11.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» HIDROKSIAPATIT 2 20.11.2023. 09:00
2 Totalna bescementna proteza kuka «PRESS FIT» POROUS COATED 2 20.11.2023. 09:00
3 Totalna bescementna proteza kuka, KRATKI STEM 2 20.11.2023. 09:00
4 Totalna cementna proteza kuka 2 20.11.2023. 09:00
5 Revizioni bescementni modularni sistem kuka 2 20.11.2023. 09:00
6 Totalna bescementna proteza kuka ( Modularna) 2 20.11.2023. 09:00
7 Totalna bescementna proteza ramena «Bescementna ,Inverzna ,Materijal 2 20.11.2023. 09:00
8 Tumorska proteza kuka 2 20.11.2023. 09:00
9 Totalna cementna proteza kolena- PRIMARNA 2 20.11.2023. 09:00
10 Totalna cementna endoproteza kolena-ANATOMSKA 20 20.11.2023. 09:00
11 Unikondilarna cementna proteza kolena 20 20.11.2023. 09:00
12 Reviziona cementna endoproteza kolena 20 20.11.2023. 09:00
13 Set za miješanje koštanog cementa 20 20.11.2023. 09:00
14 Otopina za ispiranje 20 20.11.2023. 09:00
15 Jednokratni set za postoperativno spačavanje i transfuziju autologne krvi 20 20.11.2023. 09:00
16 Set za rekonstrukciju medijalno patelofemoralnog ligamenta 20 20.11.2023. 09:00
17 Pločica za tibijalnu klinastu osteotomiju 20 20.11.2023. 09:00
18 Pločica za femoralnu klinastu osteotomiju 20 20.11.2023. 09:00
19 Kanulirani kompresivni šrafovi 20 20.11.2023. 09:00
20 Fiziološka otopina 3L 20 20.11.2023. 09:00
21 Hibridna endoproteza kuka 20 20.11.2023. 09:00
 
Address and place PHI University Clinical Center of Republika Srpska, Dvanaest beba b.b


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Bids must be submitted in a sealed envelope, which should be indicated: name and address of the contracting authority, the
name and address of the bidder in the upper left corner of the envelope, procurement number: 01-13162-1/23, the name
of the object of procurement and indications "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" to the following address: PHI University
Clinical Center of Republika Srpska, Dvanaest beba b.b. Bids should be presented in person to the protocol of PHI University
Hospital Clinical Center or by recommended mail until 20.11.2023. up to 9 hrs. Incomplete or late bids shall not be
considered. During opening of bids, one representative of each bidder may be present upon presenting of written
authorization. PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka is not responsible for any incurred expenses of Bidder in
open international procedure. Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all tenders in any time
before signing of contract in
accordance with Article 69 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of B&H, no.39/14).

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: