Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2023. 12:47

(otkazivanje postupka) Nabavka kablovskog pribora

Izvor: Akta.ba, 28.09.2023.

КЈКР "VODOVOD IKANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

Izvod broj: KZ 124/23

Sarajevo, 28.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 43. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj KZ 124/23 od 06.09.2023. godine, u postupku javne nabavke br. KZ 124/23 „Kablovski pribor" donosi

 

ODLUKA

o otkazivanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Otkazuje se postupak javne nabavke broj KZ 124/23 - Kablovski pribor, za koji je Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-173-3-346/23 poslano na objavu na Portal javnih nabavki dana 04.07.2023. godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u „Službenom glasniku BiH" broj 47. od 07.07.2023. godine.

 

Član 2.

Postupak nabavke se otkazuje zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web stanici: www.viksa."ia, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama i stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke Izvod broj: KZ 124/23 od 08.06.2023. godine.

Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-173-3-346/23 je poslano na objavu na Portal javnih nabavki dana 04.07.2023 godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u „Službenom glasniku BiH" broj 47. od 07.07.2023 godine.

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke broj: 611/22 od 30.12.2022. godine i Dopunom Rješenja о imenovanju Komisije za javne nabavke broj 611/22 od 30.12.2022 godine, Izvod br. KZ 124/23-1 od 08.06.2023 godine.

Komisija za javnu nabavku je dana: 20.09.2023. godine, dostavila Zapisnik komisije o pregledu i ocjeni ponuda br. KZ 124/23 od 06.09.2023. gpdine i Preporuku o otkazivanju postupka javne nabavke br. KZ 124/23 od 06.09.2023. godine u kojem je konstatovala sljedeće:

Komisija konstatuje da je na osnovu Obavještenja o nabavci br. 247-7-1-173-3-346/23 od 04.07.2023. godine, proveden postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 21.08.2023. godine, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. KZ 124/23.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljene su dvije (2) ponude:

  • „TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica
  • „POWERDIS" d.o.o. Bihać

Konstatovano je da su navedeni ponuđači preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvarili pravo učešća u postupku, kao i da su ponude zaprimljene kod ugovornog organa, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđačima u zakonskom roku. Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu (čvrsti uvez ponude, numerisanje ponude, potpis i ovjera ponude), a što je defmisano u tačkama: 15.1.1, 15.1.3 i 15.1.4 utenderskoj dokumentaciji. Komisija za javne nabavke konstatuje da su ponude ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać u odnosu na gore navedeno pripremljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom te da su ponude potpisane od strane podnosioca ponuda i ovjerene pečatom ponuđača, te da imaju broj i datum.

Daljim pregledom ponuda, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. BR.

ANALITIČKIPRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUĐAČ

„TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica

PONUĐAČ ,.POWERDTS" d.o.o. Bihać

 

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

D.VNE

DA/NE

 

1.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV

DA

DA

 

2.

Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar ili Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u којој je registrovan ili

DA

DA

 

R. BR.

ANALITIČKIPRIKAZ ZAHTIJEVANIH DOKUMENATA

PONUDAČ

„TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica

PONUDAČ

,,POWERDIS" d.o.o. Bihać

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

DA/NE

 

da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesonalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije (organ uprave - općina, sud ili notar).

 

 

3.

Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VI

DA

DA

4.

Punomoć za predstavljanje grupe ponuđača iz tačke 12.4. TD (u slučaju grupe ponuđača)

NE (Ponuđačje samostalno predao ponudu)

NE (Ponuđačje samostalno predao ponudu)

               

Komisija konstatuje da ponudač ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać u dostavljenim aneksima - Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV, i Izjavi iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VI, nije upisao broj „Službenog glasnika BiH". Prema mišljenju Komisije za javne nabavke, nepopunjavanje navedenog podataka u Izjavama, u konkretnoj nabavci ne predstavlja nedostatak zbog kojeg bi ponuda trebala biti odbačena jer se iz sadržaja izjava nesporno utvrđuje da se iste odnose na predmetni postupak nabavke, te da su iste uredno potpisane i ovjerene, a također je upisan tačan naziv predmeta nabavke, broj obavještenja o nabavci kao i naziv ugovornog organa.

Komisija konstatuje da su ponuđači „TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać dostavili sve zahtijevane dokumente kako je navedeno u tabelarnom prikazu te da isti ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dcstave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta - se nije zahtjevalo.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R. br.

Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi- prilozi

Ponuđač

Ponuđač

„TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica

,,POWERDIS" d.o.o. Bihać

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

DA/NE

1.

Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks II

DA

DA

2.

Sadržaj ponude-Prilog 1.

' DA

DA

3.

Popunjen Obrazac za cijenu ponude (Tehnička specifikacija) - Aneks III;

DA -nije u skladu

DA

-nije u skladu sa

з

 

 

Ponuđač

Ponuđač

R. br.

Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi- prilozi

„TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica

,,POWERDIS" d.o.o. Bihać

-

DOSTAVLJENO U PONUDI

DA/NE

DA/NE

 

 

sa zahtjevima izTD

zahtjevima iz TD

4.

Obrazac povjerljivih informacija - Aneks VII (u skladu sa tačkom 41. TD)

DA

DA

5.

Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma - Aneks IX.

DA

DA

6.

Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci - Aneks IXa.

DA

DA

7.

Ponuđač je obavezan dostaviti Katalog/e i navesti katalošku oznaku za stavke: 16.1, 16.2 i 16.3., u tehničkoj specifikaciji. Za ostale stavke u tehničkoj specifikaciji ne treba navoditi kataloške oznake niti dostavljati kataloge. Katalog može biti na jednom od službenih jezika u BiH ili na stranom jeziku (nije potreban prevod).

DA

-nije navedena kataloška oznaka za stavke 16.1, 16.2 i 16.3 u

tehničkoj specifikaciji

DA

-nije navedena kataloška oznaka za stavke 16.1, 16.2 i 16.3 u

tehničkoj specifikaciji

8.

Kopija ponude (kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original a dostavlja se zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu).

DA

DA

Komisija konstatuje da su ponuđači „TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać u dostavljenom Obrascu za cijenu ponude (tehnička specifikacija) - Aneks III, propustili popuniti kolonu 3. „Kataloška oznaka" za stavke 16.1, 16.2 i 16.3., a što su bili obavezni učiniti.

U navedenom Obrascu za cijenu ponude (tehnička specifikacija) - Aneks III, jasno je naznačeno:

..." 6. Ponuđači su obavezni za stavke pod rednim brojem: 16.1, 16.2 i 16.3., u tehničkoj specifikaciji, popuniti kolonu br. 3 „Kataloška oznaka". Oznake navedene u koloni br. 3 "Kataloška oznaka " moraju odgovarati oznakama u dostavljenom katalogu ".........................................................................................................

U tenderskoj dokumentaciji je u okviru tačke 6. „Opis predmeta nabavke" i tačke 14. „Sadržaj ponude i način pripreme ponude" navedeno :

„Ponuđač je obavezan dostaviti Katalog/e i navesti katalošku oznaku za stavke: 16.1, 16.2 i 16.3., u tehničkoj specifikaciji. Za ostale stavke u tehničkoj speciflkaciji ne treba navoditi kataloške oznake niti dostavljati kataloge.

Katalog može biti na jednom od službenih jezika u BiH ili na stranom jeziku (nije potreban prevod)."

U tački 18. „Obrazac za cijenu ponude (tehnička specifikacija)", u tenderskoj dokumentaciji, definisano je:

„ Obrazac za cijenu ponude (tehnička speciflkacija) koji je dat kao Aneks III tenderske dokumentacije se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude (tehničku specifikaciju) u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponudač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda če biti odbačena. "

Utački 15.1 „Način izrade ponude", utenderskoj dokumentaciji, definisano je:

... "Ponuđači pripremaju ponudu u skladu sa uputstvima i zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije..."

... "Ponudači su obavezni ponude pripremiti na anexima (obrascima) koji su sastavni dio tenderske dokumentacije..."

Ponude koje ne budu pripremljene i dostavljene u skladu sa zahtijevima iz ove tenderske dokumentacije biće odbačene.

Shodno navedenom, konstatovano je da ponude ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać, nepravilne iz razloga što nisu pripremljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije te se iste u skladu sa odredbama člana 68. stav (4) pod i) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14 i 59/22) odbacuiu i nisu predmet daljeg razmatranja.

Polazeći od gore navedene konstatacije i činjenice da su za predmetnu nabavku dostavljene ponude ponuđača „TRANZIT ELEKTRO" d.o.o. Zenica i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać nepravilne - nisu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, Komisija je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav (3) ZJN („Službeni glasnik BiH", br. 39/14; 59/22) za otkazivanje postupka javne nabavke, te je jednoglasno dala prijedlog Ugovornom organu - ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba: „Kablovski pribor" - tender broj KZ 124/23 donese odluku o otkazivanju postupka javne nabavke.

 

Pouka o nravnom lijeku :

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke, a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99. i 101. Zakona.

Dostaviti: -ponuđači -a/a

ir Salić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: