Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.10.2023. 12:53

(aukcija) Nabavka medicinskih sredstava za potrebe KCUS-a

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-7-1-356-3-509/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Balić, Lejla Mahmutović, Amina Šuko
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Obzirom da se radi o nabavci istovrsnog materijala, nije moguća podijela na LOT-ove u predmetu nabavke Medicinska
sredstva za potrebe KCUS-a II/18/2023.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a II/18/2023

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rukavice hirurške od lateksa - sterilne

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište O.J. Klinička apoteka.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša abdominalna hirurgija
Datum i vrijeme 18.10.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude( prilog Anex-a 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u ili USB sticku
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojim je objavljena.
Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu
objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja po postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.
NAPOMENA: Obzirom da će se Odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke slati prvenstveno elektronskim putem,
ponuđači su obavezni navesti tačnu e-mail adresu na koju će se isto dostavljati, te su u obavezi potvrditi primitak.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: