Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.10.2023. 09:24

(HR) Nabavka komunalnog vozila navlakač s grajferom putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 09.10.2023.

Hrvatska-Imotski: Usluge financijskog leasinga

2023/S 194-606316

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Nacionalni registracijski broj: 50922695010
Poštanska adresa: Fra Rajmunda Rudeža 1
Mjesto: Imotski
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vesna Žužul
E-pošta: cistocaImotskekrajine@gmail.com
Telefon: +385 21540037
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://cistoca-imotske-krajine.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0041303
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA NAVLAKAČ S GRAJFEROM PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

 

Referentni broj: 01-23-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66114000 Usluge financijskog leasinga
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Javno nadmetanje provodi se u svrhu odabira poslovnog partnera s namjerom sklapanja ugovora na rok od 120 (stodvadeset) mjeseca s jednim, najbolje ocijenjenim, gospodarskim subjektom za nabavu komunalnog vozila navlakač s dizalicom putem financijskog leasinga sukladno tehničkoj specifikaciji i ponudbenom troškovniku.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66114000 Usluge financijskog leasinga
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, 21260 Imotski

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Javno nadmetanje provodi se u svrhu odabira poslovnog partnera s namjerom sklapanja ugovora na rok od 120 (stodvadeset) mjeseca s jednim, najbolje ocijenjenim, gospodarskim subjektom za nabavu komunalnog vozila navlakač s dizalicom putem financijskog leasinga sukladno tehničkoj specifikaciji i ponudbenom troškovniku.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke komunalnog vozila / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na podvozje / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

• izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

 

ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, 21260 Imotski

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave,
Poštanska adresa: Ul. Grada Vukovara 23/V
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/10/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: