Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.10.2023. 11:53

(poništenje aukcije) Nabavka informatičke opreme, lot 2

Izvor: Akta.ba, 03.10.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

 

Broj: 09-20-11-2-2120-11 Datum: 02.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 43. i 45. Zakona о unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22 ), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2023. godinu, direktor Federalne uprave policije po ovlaštenju Vlade FBiH donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka Javne nabavke informatičke opreme za LOT - 2

 

1.         Poništava se postupak Javne nabavke informatičke opreme za LOT - 2, iz razloga što u propisanom roku nije pristigla niti jedna ponuda.

 

2.         Ova odluka objavit će se na web stranici Federalne uprave policije www.fup.gov.ba u skladu sa članom 70. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14 i 59/22).

 

3.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

4.         Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno- finansijske poslove.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Federalna uprava policije je provela otvoreni postupak Javne nabavke informatičke opreme za LOT-2, po Obavještenju o javnoj nabavci broj: 1412-1-1-233-3-110/23 od 30.08.2023. godine, objavljeno u Službenom glasniku BiH broj: 62/23 od 08.09.2023. godine i Ispravci obavještenja o nabavci broj: 1412-1-1-233-8-112/23 od 12.09.2023. godine, objavljeno u Službenom glasniku BiH broj: 67/23 od 29.09.2023. godine.

 

Dana 27.09.2023. godine, Komisija za provođenje otvorenih postupaka nabavke za 2023. godinu je izvršila radnju Otvaranje ponuda o čemu je sačinjen Zapisnik sa otvaranja ponuda u kojem su uneseni svi elementi predviđeni članom 63. stav 4. i 5., ZJN BiH.

 

Komisija za provođenje otvorenih postupaka nabavke za 2023. godinu je prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdila da u zakonom predviđenom roku za LOT-2 nije pristigla niti jedna ponuda.

 

Komisija je u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH predložila poništenje postupka Javne nabavke informatičke opreme za LOT - 2, što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 02.10.2023. godine.

 

Razmatrajući prijedlog Komisije, direktor Federalne uprave policije po ovlaštenju Vlade FBiH donosi Odluku kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu, Federalnoj upravi policije Sarajevo, u roku od 10 ( deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostaviti:

 

-           Sektor za mat. fin. poslove

 

-           ponuđačima

 

-           u spis

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: