Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.10.2023. 10:18

(aukcija) Nabavka novog putničkog motornog vozila za službene potrebe Općinskog suda u Visokom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

4256-7-1-37-3-7/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINSKI SUD U VISOKOM
IDB/JIB 4218417570004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Kasap
Adresa Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 465-422
Faks (032) 465-418
Elektronska pošta opsud-visoko@pravosudje.ba
Internet adresa http://opsud-visoko.pravosudje.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove jer je nabavka jednog predmeta

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novog putničkog motornog vozila za službene potrebe Općinskog suda u Visokom - PONOVLJENA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka novog putničkog motornog vozila za službene potrebe Općinskog suda u Visokom u skladu sa
tehničkim karakteristikama i specifikaciji i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj
dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Količina predmeta nabavke: 1 (jedno) novo putničko motorno vozilo.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na adresi Ugovornog organa, ulica Alije Izetbegovića 1, 71300 Visoko.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke vozila na adresu Ugovornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču, će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za uredno isporučenu robu,
putem Trezora Zeničko-dobojskog kantona na žiro račun Dobavljača.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj
su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:
Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.
Dokaz koji se dostavlja mora biti original ili ovjerena kopija.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke ili za dio predmeta nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traže se zahtjevi u pogledu ekonomskog i finansijskog stanja.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama,
treba ispunjavati sljedeće minimalne uslove:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose
na predloženi ugovor, u prethodne 3 (tri) godine (oktobar 2020. godine - oktobar 2023. godine), ili od datuma registracije,
odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od 3 (tri) godine u iznosu

minimalno 35.000,00KM;
Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu sljedećih izjava i dokumenata koje dostave
ponuđači:
a) Spisak izvršenih ugovora za period od prethodne 3 (tri) godine (oktobar 2020. godine - oktobar 2023. godine), ili od
datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri)
godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenta u formi potvrde o uspješno
izvršenim ugovorima za najmanje 1 (jedan) ugovor koji su izdali primaoci (druga ugovorna strana) koja mora da sadrži
sljedeće podatke:
1. Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;
2. Predmet ugovora;
3. Vrijednost ugovora;
4. Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;
5. Navode o uredno izvršenim ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi
izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve
potvrde osiguraju.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.
U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sa tehničkim i profesionalnim sposobnostima ponuđača ili
se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenog
uslova za kvalifikaciju.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.10.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Alije Izetbegovića 1, Visoko
Datum i vrijeme 24.10.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kao u TD

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: