Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.10.2023. 14:49

(aukcija) Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1409-1-1-135-3-163/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sumeja Falan
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-208
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta a.hadziomerovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

10203-140/23 - Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi,
Jablanica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
LOT 1: Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane
na Neretvi, Jablanica
LOT 2: Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonima HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe
Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljni podaci sadržani su u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljni podaci sadržani su u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.11.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Jaroslava Černija br.1, 88420 Jablanica
Datum i vrijeme 08.11.2023. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" (“Službeni.glasnik BiH” broj: 53/15), tenderska
dokumentacija je besplatna i preuzimanje tenderske dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo
preko Portala e-Nabavke (https://www.ejn.gov.ba).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane
na Neretvi, Jablanica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane
na Neretvi, Jablanica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava ispunjenjem ugovorenih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.11.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.11.2023. 13:00


X Dodatne informacije

Otvaranje ponuda za LOT 1 je 08.11.2023. godine u 13:00 sati.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonima HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe
Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Nabavka i rekonstrukcija unutrašnje i vanjske rasvjete u pogonima HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe
Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

240000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava ispunjenjem ugovorenih obaveza.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.11.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 08.11.2023. 13:00


X Dodatne informacije

Otvaranje ponuda za LOT 2 je 08.11.2023. godine u 13:15 sati.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: