Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.10.2023. 14:47

(aukcija) Nabavka kitova za izolaciju nukleinskih kiselina

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

867-1-1-155-3-270/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
IDB/JIB 4209390440007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sead Selić
Adresa Trnovac bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 303-300
Faks (035) 250-474
Elektronska pošta info@ukctuzla.ba
Internet adresa www.ukctuzla.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

491717,95

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kitova za izolaciju nukleinskih kiselina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javna Zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, Trnovac bb, Sala
za sastanke
Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo sa portala e-nabavke


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Selić Sead
Adresa Trnovac bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 303-610
Faks (035) 272-301
Elektronska pošta info@ukctuzla.ba
Internet adresa www.ukctuzla.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju DNK (pakovanje do 50 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6552,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju DNK (pakovanje do 250 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28918,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju DNK iz solidnog tkiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2649,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju RNK iz periferne krvi (pakovanje do 50 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21465,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju virusne RNK (pakovanje do 50 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

388110,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju virusne RNK (pakovanje do 250 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31962,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju virusne DNK (pakovanje do 50 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5532,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju DNK iz stolice (pakovanje do 50 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2862,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju RNK iz stolice (pakovanje do 50 reakcija)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3667,95

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.11.2023. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.11.2023. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Health Institution University Clinical Center Tuzla
UIN 4209390440007
Contact person Sead Selić
Address Trnovac bb
Postal code 75000 Tuzla (bhp sa)
Municipality/City Tuzla
Telephone (035) 303-300
Fax number (035) 250-474
Email address info@ukctuzla.ba
Website address www.ukctuzla.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Tuzla Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of nucleic acid isolation kits

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of nucleic acid isolation kits

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
Main vocabulary
Code Description
Main object33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s)33140000-3Medical consumables

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
ACCORDING TO TENDER DOCUMENTATION

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot numberName Date
1 Kit za izolaciju DNK (pakovanje do 50 reakcija) 227.11.2023.
2 Kit za izolaciju DNK (pakovanje do 250 reakcija) 227.11.2023.
3 Kit za izolaciju DNK iz solidnog tkiva 227.11.2023.
4 Kit za izolaciju RNK iz periferne krvi (pakovanje do 50 reakcija) 227.11.2023.
5 Kit za izolaciju virusne RNK (pakovanje do 50 reakcija) 227.11.2023.
6 Kit za izolaciju virusne RNK (pakovanje do 250 reakcija) 227.11.2023.
7 Kit za izolaciju virusne DNK (pakovanje do 50 reakcija) 227.11.2023.
8 Kit za izolaciju DNK iz stolice (pakovanje do 50 reakcija) 227.11.2023.
9 Kit za izolaciju RNK iz stolice (pakovanje do 50 reakcija) 227.11.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot numberName Date and time
1 Kit za izolaciju DNK (pakovanje do 50 reakcija) 228.11.2023. 11:30
2 Kit za izolaciju DNK (pakovanje do 250 reakcija) 228.11.2023. 11:30
3 Kit za izolaciju DNK iz solidnog tkiva 228.11.2023. 11:30
4 Kit za izolaciju RNK iz periferne krvi (pakovanje do 50 reakcija) 228.11.2023. 11:30
5 Kit za izolaciju virusne RNK (pakovanje do 50 reakcija) 228.11.2023. 11:30
6 Kit za izolaciju virusne RNK (pakovanje do 250 reakcija) 228.11.2023. 11:30
7 Kit za izolaciju virusne DNK (pakovanje do 50 reakcija) 228.11.2023. 11:30
8 Kit za izolaciju DNK iz stolice (pakovanje do 50 reakcija) 228.11.2023. 11:30
9 Kit za izolaciju RNK iz stolice (pakovanje do 50 reakcija) 228.11.2023. 11:30

Address and placePublic Health Institution University Clinical Center Tuzla, Trnovac b.b. 75000

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documentation is downloaded exclusively from the e-procurement portal

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: