Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2016. 14:23

(poništenje postupka) Nabavka kancelarijskog namještaja

Izvor: Akta.ba, 09.05.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 01-16-11-852-8/16

Datum: 05.05.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav [1] tačka [a) i člana 70. st. (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1¬2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke br. 01-16-11-852-7/16 od 04.05.2016. godine), u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja, direktor Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke kancelarijskog namještaja, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku - član 69. stav [2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odsjek za finansijsko-materijalne poslove i Odsjek za arhitektonsko - građevinske poslove.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba , shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-852-1/16 od 13.04.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.300,00 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o javnoj nabavci broj 618-7-1-39-3-40/16 je objavljeno dana 15.04.2016. godine, na Portalu javnih nabavki.

Tenderske dokumentacije za nabavku kancelarijskog namještaja, su preuzeli sljedeći ponuđači:

TOP SPORT doo Bijeljina, DINECO doo Trebinje, HAFELE BH doo Gračanica, INFOSTRIM doo, STANIŠIĆ doo Pale, MIRA-MAR doo Foča, INTER-COM doo Zenica, R&S doo Sarajevo, BBS Europe doo Istočno Sarajevo, SZR BREST Foča, GTR doo Mostar, ZAD RMM doo Kiseljak, V1GMELT doo Banja Luka, BCH doo Sarajevo, IDM doo Istočno Sarajevo, TREVIS doo Sarajevo, JAVOR doo Prijedor, DRVO-M o.r. Žepče i STEEL doo Zenica. Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem br. 01-16-11-353/16 od 28.01.2016. godine.

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 04.05.2016. godine, Zapisnik o poništenju postupka javne nabavke, br.: 01-16-11-852-6/16 i Preporuku o o poništenju postupka javne nabavke, br.: 01-16-11-852-7/16.

U postupku, po Zapisniku, je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno organizovala otvaranje ponuda, o Čemu je sačinila odgovarajući Zapisnik, u kojima je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je Preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka a] Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: