Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 09:18

(HR) Nabavka računalne opreme i programa opće namjene

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.
  •  

Hrvatska-Velika Gorica: Stolno računalo

2016/S 090-160996

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
33052761319
Rudolfa Fizira 2
Služba(e) za kontakt: Odjel informatičkih sustava, Odjel komercijale
Na pažnju (osoba za kontakt): Mario Hasan, Anastazia Meštrović
10410 Velika Gorica
HRVATSKA
Telefon: +385 16259567/+385 16259475
E-pošta: mario.hasan@crocontrol.hranastazia.mestrovic@crocontrol.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0010013

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Računalna oprema i programi opće namjene (15 grupa).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Roba će se isporučiti u glavnom skladištu naručitelja na adresi: Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2.

NUTS kod HR012

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Računalna oprema i programi opće namjene (15 grupa).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213300

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno DZN-u.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 357 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 30 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Stolna računala
1)Kratak opis
Stolna računala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213300

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 748 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Monitori
1)Kratak opis
Monitori.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30231000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 130 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Prijenosna računala - tip 1
1)Kratak opis
Prijenosna računala - tip 1.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 660 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Prijenosna računala - tip 2
1)Kratak opis
Prijenosna računala - tip 2.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 144 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Prijenosna računala - tip 3
1)Kratak opis
Prijenosna računala - tip 3.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 95 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Prijenosna računala - tip 4
1)Kratak opis
Prijenosna računala - tip 4.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 225 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Prijenosna računala - tip 5
1)Kratak opis
Prijenosna računala - tip 5.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30213100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 18 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Printeri-skeneri
1)Kratak opis
Printeri-skeneri.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

30216110

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 190 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Projektori i dodatna oprema
1)Kratak opis
Projektori i dodatna oprema.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

38652100

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Vatrozidi i dodatna oprema
1)Kratak opis
Vatrozidi i dodatna oprema.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32420000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 242 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Nabava za CICS sustav- implementacija redundantnog DDOS uređaja
1)Kratak opis
Nabava za CICS sustav- implementacija redundantnog DDOS uređaja.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

32420000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 350 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Softver Symantec Protection Suite Enterprise
1)Kratak opis
Softver Symantec Protection Suite Enterprise.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48732000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 175 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Softver Autocad Renewal
1)Kratak opis
Softver Autocad Renewal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48321000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 218 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Softver Veeam
1)Kratak opis
Softver Veeam.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48710000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 38 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Adobe Frame Maker
1)Kratak opis
Adobe Frame Maker.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48317000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 24 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Naručitelj zahtjeva jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. U tu svrhu traži Izjavu ponuditelja da će u slučaju da bude odabran, prilikom potpisa ugovora o javnoj nabavi, predati naručitelju bezuvjetnu, neopozivu, „na prvi poziv” i „bez prigovora” bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora, na iznos 10 % vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om, za odabranu grupu/grupe predmeta nabave, s rokom valjanosti 30 dana od dana isteka ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: A) Obavezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.) utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294. a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294. b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338. ), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako se u sjedištu gospodarskog subjekta ne izdaje naprijed navedena potvrda, gospodarski subjekt može dostaviti važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države u kojoj ima sjedište.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda niti jednakovrijedni dokument on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili Izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3. Ako gospodarski subjekt dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13 i NN 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH).
b) Ostali razlozi za isključenje ponuditelja ako ih naručitelj koristi te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Ukoliko ponuditelj ne dostavi naprijed tražene dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
a) Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom iz registra, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz članka 70. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13 i 13/14 — Odluka Ustavnog suda RH).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: B) Dokaz financijske sposobnosti
Radi dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelj je dužan priložiti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnosti: obrazac BON-2/SOL-2 ili drugi dokaz, ukoliko zatraženi ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
Naručitelj postavlja navedeni uvjet uvažavajući činjenicu da gospodarski subjekt koji ne dokaže traženu financijsku sposobnost može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirenja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnog procesa, a pretpostavka su pravodobnog i kvalitetnog izvršenja predmeta nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja članovi zajednice ponuditelja dokazuju zajedničku financijsku sposobnost.
Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao sposobnost sukladno Zakonu o javnoj nabavi i dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Popis potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, za gospodarski subjekt.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno ispunio ugovorne obveze za najmanje 1 ugovor s popisa, čija vrijednost mora biti razmjerna procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave za grupu/e predmeta nabave za koju daje ponudu/e, što naručitelju ulijeva sigurnost da će gospodarski subjekt (ukoliko bude odabran) usluge obaviti kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno i da će svojim iskustvom na pružanju sličnih usluga predvidjeti sve moguće poteškoće, te ih unaprijed sagledati i dati kvalitetna rješenja istih.
2. Dokaz o osposobljenosti zaposlenika
Ponuditelj treba dokazati da raspolaže osobama koje posjeduju stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje implementacije ponuđene opreme. U tu svrhu ponuditelj treba dostaviti izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju stručno znanje i iskustvo potrebno za implementaciju ponuđene opreme sa popisom tih stručnjaka koji će obavljati implementaciju te treba dostaviti preslike njihovih certifikata, a minimalno kako slijedi:
Za Grupu 10:
— 2 certificirana stručnjaka s važećim certifikatom Fortinet FCNSP (Fortinet Certified Network Security Professional),
— 2 certificirana stručnjaka s važećim certifikatom Check Point CCSE (Check Point Certified Security Expert).
Za Grupu 11:
— 2 certificirana stručnjaka s važećim certifikatom Check Point CCSE (Check Point Certified Security Expert).
Obrazloženje: S obzirom na integraciju s postojećim okruženjem naručitelja, procjenom i analizom sigurnosnih rizika, ponuditelj mora osigurati stručne osobe s ovim certifikatima u svrhu implementacije dobrih sigurnosnih praksi informacijske sigurnosti.
Sukladno čl. 72. st. 6. Zakona o javnoj nabavi za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
3. Ovlaštenje proizvođača opreme
a) Za svu ponuđenu opremu ponuditelj je dužan priložiti presliku važeće potvrde/izjave proizvođača opreme da je ovlašten i osposobljen za nuđenje ponuđene opreme u sklopu predmetnog nadmetanja.
b) Za grupe 10, 11 i 13 ponuditelj je dužan priložiti presliku važeće potvrde/izjave proizvođača opreme da je ovlašten i osposobljen za implementaciju ponuđene opreme u sklopu predmetnog nadmetanja.
Obrazloženje: Traženim dokazima ponuditelj dokazuje da mu je od strane proizvođača (odnosno posredno putem ovlaštenog zastupnika ili distributera ili uvoznika) dodijeljeno odgovarajuće ovlaštenje vezano uz zahtijevani status, a u svrhu sigurnosti da ponuđeni proizvod nije krivotvoren ili nabavljen mimo legalnog tržišta/prodajnog kanala te da je ponuditelj ovlašten za prodaju i pružanje podrške vezano uz predmet nabave. Također, dostavom traženih dokaza se postiže sigurnost da korištenjem licenci naručitelj neće povrijediti zaštićena, proizvođačka, patentna i srodna ili druga prava trećih osoba.
Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao sposobnost sukladno Zakonu o javnoj nabavi i dokumentaciji za nadmetanje.
U slučaju zajednice ponuditelja članovi zajednice ponuditelja dokazuju zajedničku tehničku i stručnu sposobnost.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
E-VV 10/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
28.6.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 28.6.2016 - 10:00

Mjesto:

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
9.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: