Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 15:31

Nabavka mazivne masti Litma 2

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

565-7-1-459-3-179/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Dževad Đerzić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Litma 2


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Litma 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24951000-5 Masti i maziva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u specifikaciji dokumentacije Konkurentskog zahtjeva

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Separacija RMU “Banovići” d.d. Banovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja: u roku od 5 dana od dana prijema narudžbenice

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Odgođeno plaćanje, plaćanje nakon isporuke robe minimalno 90 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) za učešće u
postupcima javnih nabavki ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje profesionalne djelatnosti i / ili da su registrirani u relevantnim
profesionalnim ili trgovačkim registrima (orginal ili ovjerena kopija od strane organa uprave ili notara).

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjavu kojom garantuju da su ekonomsko-finansijski sposobni za ispravno izvršenje Ugovora, potpisana i ovjerena od strane
ponuđača.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjavu kojom garantuju da su tehnički i profesionalno sposobni da ispravno izvrše dodjeljeni Ugovor, potpisana i ovjerena od
strane ponuđača.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.5.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Armije BiH broj 52, 75 290 Banovići, Direkcija Rudnika, Kancelarija broj 58

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Konkurentski zahtjev možete preuzimate putem Portala javnih nabavki BiH na web stranici https://www.ejn.gov.ba/ -
Tenderska dokumentacija


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dževad Đerzić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-254
Faks (035) 870-254
Elektronska pošta dzevad.rmu@gmail.com
Internet adresa www.rmub.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: