Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 14:34

Nabavka odlivaka i otkivaka

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-1-1010-3-169/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odlivci i otkivci (LOT 1 – LOT 2)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odlivci i otkivci (LOT 1 – LOT 2)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Eliminatorni uslov:
Uslovi plaćanja - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je ponuđač solventan (da mu glavni račun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za
dostavljanje ponuda
b) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
c) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da će prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac (samo za
ino ponuđače)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke specifikacije
b) Uspješno iskustvo u realizaciji ugovora koji su vezi sa predmetnom nabavkom, u posljednje tri godine, ukupne
vrijednosti minimalno 100.000,00 KM (LOT 1), odnosno 70.000,00 KM (LOT 2)
c) Da ponuđač dostavi naziv i sjedište proizvođača robe koju nudi
d) Da ponuđač prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu kopiju certifikata o kvalitetu svih ugrađenih
materijala i atestno-tehničku dokumentaciju o izvršenoj termičkoj obradi, a u skladu sa tehničkom specifikacijom
e) Da ponuđač vrši isporuku robe sukcesivno, u roku 45 (četrdesetpet) dana od izdavanja Narudžbe
f) Da ponuđač daje vremensku garanciju kvaliteta za ponuđene robe od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana isporuke

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.5.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Društva)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za sva tehnička pitanja kontakt osoba je Damir Žunić, tel. 062/333-050.
Za sva komercijalna pitanja kontakt osoba je Lejla Husejnović, tel. 035/287-501.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odlivci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Odlivci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44470000-5 Proizvodi od livanog željeza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

231186,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji
uslov prije nastupi.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik "Dubrave" u Dubravama, Rudnik "Šikulje" u Lukavcu i Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Otkivci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Otkivci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44316500-3 Kovački proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

130000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji
uslov prije nastupi.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik "Dubrave" u Dubravama i Rudnik "Mramor" u Mramoru

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: