Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.05.2016. 10:58

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme

Izvor: Akta.ba, Broj 4, 10.05.2016.

Na   osnovu   člana   27.   Zakona   o   lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni  glasnik  Unsko?sanskog  kantona“, broj:  8/11),    člana  18.  i  88.  Zakona  o  javnim nabavkama  Bosne  i  Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Odluke o utvrđivanju Plana  nabavki  za  2016.  godinu  broj:  08-49-666/16  od  07.03.2016.  godine  i  člana  40. Statuta  općine  Ključ  („Službeni  glasnik  općine Ključ“,  broj:  3/10  i  3/11)  Općinski  načelnik općine Ključ donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke 

 

Član 1.

Odobrava  se  nabavka roba za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ i  to: NABAVKA INFORMATIČKE OPREME. Opis i količine roba koje su predmet ove javne nabavke definisani su u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

 

Član 2.

Postupak  za  zaključivanje  ugovora  o  javnoj nabavci  roba  provest  će  se  putem konkurentskog zahtjeva za  dostavljanje ponuda  u  skladu  sa  članom  88.  Zakona  o javnim nabavkama. Kriteriji za dodjelu ugovora je   „najniža   cijena   tehnički   zadovoljavajuće ponude“.

 

Član 3.

Procijenjena  vrijednost  nabavke  bez  PDV?a  je 6.837,61   KM   (slovima: šesthiljadaosamstotina trideset sedam konvertibilnih maraka i 61/00).Sredstva za izvršenje svih ugovorenihobaveza, po provedenom postupku javne nabavke, osigurana su u Budžetu za 2016. godinu, ekonomski kod 821000.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,i ima se objaviti u Službenom glasniku općine Ključ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: