Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.05.2016. 11:44

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke državnih zastava

Izvor: Akta.ba, Broj 4, 10.05.2016.

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/11), 17. stav (1) i člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH”, broj: 39/14) – u daljem tekstu: ZJN, člana 2. i 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), člana 2. i 5. Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 01-49-428/15 od 27.02.2015. godine, Odluke o utvrđivanju Plana nabavki za 2016. godinu broj: 08-49-666/16 od 07.03.2016. godine i člana 40. Statuta općine Ključ („Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11) Općinski načelnik općine Ključ donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Odobrava se nabavka roba za potrebe Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ i to: NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA. Opis i količine roba koje su predmet ove javne nabavke definisani su u specifikciji za ovu nabavku.

 

Član 2.

Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci roba provest će se putem direktnog sporazuma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je 99,15 KM bez PDV-a (slovima: devedeset devet konvertibilnih maraka i 15/00). Sredstva za izvršenje svih ugovorenih obaveza, po provedenom postupku javne nabavke, osigurana su u Budžetu Općine za 2016.godinu, ekonomski kod 613400.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,  ima se objaviti u Službenom glasniku općine Ključ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: