Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.05.2016. 15:37

Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za 2016. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1374-7-1-30-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218234570005
Kontakt osoba IRFAN ISOVIĆ
Adresa Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 878-327
Faks (032) 868-230
Elektronska pošta opzdici@bih.net.ba
Internet adresa www.zavidovici.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA ZA POTREBE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MAGACIN OPĆINE ZAVIDOVIĆI, SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB, 72220 ZAVIDOVIĆI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

OD MOMENTA POTPISIVANJA DO 31.12.2016. GODINE

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

NEMA OGRANIČENJA ZA UČEŠĆE

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto MALA SALA OPĆINE ZAVIDOVIĆI, PRVI SPRAT; SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB;
72220 ZAVIDOVIĆI

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: