Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 10:20

Nabavka i isporuka kamenog separisanog šuta (prljava rizla) prve klase, za potrebe sanacije lokalnih i nekategorisanih makadamskih puteva koji su oštećeni klizištima i poplavama tokom 2014. i 2015. godine u sljedećim mjesnim zajednicama: Lipovice, Završje, Priboj, Podgora, Brijest, Milino Selo, Tobut, Vukosavci i Labucka

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

15-7-1-38-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LOPARE
IDB/JIB 4400467550007
Kontakt osoba Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Lopare

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kamenog separisanog šuta (prljava rizla) prve klase, za potrebe sanacije lokalnih i
nekategorisanih makadamskih puteva koji su oštećeni klizištima i poplavama tokom 2014. i 2015. godine u
sljedećim mjesnim zajednicama: Lipovice, Završje, Priboj, Podgora, Brijest, Milino Selo, Tobut, Vukosavci i
Labucka


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kamenog separisanog šuta (prljava rizla) prve klase, za potrebe sanacije lokalnih i
nekategorisanih makadamskih puteva koji su oštećeni klizištima i poplavama tokom 2014. i 2015. godine u
sljedećim mjesnim zajednicama: Lipovice, Završje, Priboj, Podgora, Brijest, Milino Selo, Tobut, Vukosavci i
Labucka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44912000-6 Razni građevinski kamen


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navadeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odgovarajuće lokacije u Mjesnim zajednicama koje su navedene u predmetu nabavke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor ostaje na snazi do potpune realizacije. Rok isporuke je 10 (deset) dana računajući od dana obostranog
potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi iz člana 45. ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.5.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.5.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.5.2016. 11:15:00
Adresa i mjesto Opština Lopare, Cara Dušana 143, zgrada opštine - drugi sprat, sala za
sjednice Skupštine opštine Lopare

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade, elektronskom poštom u PDF formatu. Potpisan, ovjeren i
skeniran zahtjev za preuzimanje TD može se uputiti na E-mail: gordanas@opstinalopare.com


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: