Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 15:23

Nabavka rezervnih dijelova za rekonstruisani rotorni bager SRs-402 (int.br.4)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-1-1013-3-172/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Lejla Husejnović, tel. 035/287-501; Dževad Beširović, mob. 061/142-232
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za rekonstruisani rotorni bager SRs-402 (int.br.4)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za rekonstruisani rotorni bager SRs-402 (int.br.4)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj specifikaciji.(Anex IX)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla – Rudnik „Dubrave“ u Dubravama

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 3 (tri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije
nastupi.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi plaćanja: minimalno 60 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je ponuđač solventan (da mu glavni račun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za dostavljanje
ponuda,
b) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora,
c) Da ponuđač dostavi EUR 1 obrazac ( samo za ino ponuđače ).

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke specifikacije,
b) Uspješno iskustvo u realizaciji ugovora koji su vezi sa predmetnom nabavkom, u posljednje 3 (tri) godine, ukupne
vrijednosti minimalno 40.000,00 KM,
c) Da ponuđač dostavi naziv i sjedište proizvođača robe koju nudi,
d) Da ponuđač prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu kopiju atesta proizvođača o kvalitetu robe u skladu sa sa
odgovarajućim tehničkim zahtjevima iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije,
e) Da ponuđač prilikom isporuke robe dostavi odgovarajuću fabričku dokumentaciju, sa uputstvima za korištenje na jednom
od službenih jezika u BiH
f) Da ponuđač izvrši isporuku robe u roku od 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora
g) Vremenska garancija kvaliteta za ponuđene robe od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.5.2016. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje br 1 75 000 Tuzla

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: