Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 08:06

(poništenje poziva) Nabavka manografije-Put ka vrhu 6

Izvor: Akta.ba, 19.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj : 02-404-60/16

Datum, 28.04.2016.godine

 

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj:101/04,42/05,118/05 i 98/13),člana 68. stav 4.tačka i) i člana 69.stav 2) tačka d), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba-Monografije“Put ka vrhu 6“, a u skladu sa članom 68.stav 4.tačka i) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14).

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstinaugljevik.net, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-60/16 od 12.04.2016.godine. Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponude. Na osnovu preporuke lica zaduženog za otvaranje ponude, poništava se postupak javne nabavke roba-Monografija „Put ka vrhu 6“, iz razloga što ponuda ne ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom. Pozvani ponuđač nije dostavio originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su navedeni u tačci 3.tenderske dokumentacije, nego su dostavljene samo kopije. Nadalje, ovaj ponuđač u Obrascu za dostavljanje ponude, nije popunio stavku u koju treba da se unese „cijena ponude sa uključenim popustom“.

Iz navedenih razloga, postupak javne nabavke poništava se u skladu sa člana 68.stav 4.tačka i) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14).

U postupku je utvrđeno da je lice zaduženo za otvaranje ponude u svemu pravilno postupilo te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Ugovorni organ je prihvatio u cjelosti prijedlog Komisije, te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc

 

Odsjek za javne nabavke,

investicije i nadzor

Sokica Horvat

 

Dostavljeno:

1. učesniku u postupku,

1.u spis i

2.stručnoj službi na objavu.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: