Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 09:17

(poništenje poziva) Nabavka računarske opreme

Izvor: Akta.ba, 19.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-404-54/16

Datum, 28.04.2016.godine

 

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj:101/04,42/05,118/05 i 98/13),člana 69. stav 2.tačka d), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba-računarske opreme, a u skladu sa članom 69.stav 2.tačka d) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14).

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71.stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstinaugljevik.net, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-404-54/16 od 04.04.2016.godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Obavješenje o nabavci broj: 894-7-1-8-3-12/16, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana

04.04.2016.godine. Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem broj:02-404-54/16 od 13.04.2016.godine.

Na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, poništava se postupak javne nabavke roba-računarske opreme.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sledeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),

-da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da su dostavljene ponude ponuđača DOO “Profi Nova“ Bijeljina, DOO „R&S“, Sarajevo i DOO„Infocomp“, Bijeljina, neprihvatljive ponude, iz razloga što nisu izrađene u skladu sa tačkom 5.1. tenderske dokumentacije.

Naime, tačka 5.1.4.Tenderske dokumentacije propisuje da ponuda mora biti čvrsto uvezana, a što podrazumjeva ukoričenje ponude u knjigu ili osiguranje ponude jemstvenikom, čija su oba kraja na prvoj ili poslednjoj strani ponude pričvršćena pečatnim voskom ili naljepnicom sa utisnutim žigom dobavljača, a sve na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ni jedna od prispjelih ponuda nije uvezana u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije.

- Ponuda ponuđača d.o.o.“Profi Nova“ Bijeljina osigurana je jemstvenikom, a na posljednjoj strani ponude pričvršćena naljepnicom bez utisnutog žiga dobavljača. Nadalje, stranice ponude jesu numerisane ali ni jedna stranica nije parafirana kako to propisuje tačka 5.1.3. tenderske dokumentacije.

Ponuđač je u svojoj ponudi dostavio i uvjerenje poreske uprave o izmirenju obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih poreza ali koje je neodgovarajuće. Obaveze su izmirene sa 31.12.2015.godine, a treba zaključno sa 15.01.2016.godine. Tačkom 4.1.2. tenerske dokumentacije uslovljeno je da dostavljeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju biti orginali ili ovjerene kopije, niti mlađi od dana predaje ponude.

- Ponuda ponuđača d.o.o.“R&S“ Sarajevo osigurana je jemstvenikom, a na posljednjoj strani ponude pričvršćena naljepnicom bez utisnutog žiga dobavljača.

- Ponuda ponuđača d.o.o.“Infocomp“ Bijeljina osigurana je jemstvenikom, a na prvoj strani ponude pričvršćena naljepnicom bez utisnutog žiga dobavljača.

Iz navedenih razloga, postupak javne nabavke poništava se u skladu sa člana 69.stav

2.tačka d) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj:39/14). U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Ugovorni organ je prihvatio u cjelosti prijedlog Komisije, te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi Ureda za žalbe a putem ugovornog organa/prvostepenog organa.

U prilogu ove odluke dostavljamo:

-Zapisnik o predlogu i ocjeni ponuda

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc

 

Odsjek za javne nabavke,

investicije i nadzor

Sokica Horvat

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: