Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 16:30

(poništenje poziva) Nabavka i ugradnja snjegobrana na zgradi Općine

Izvor: Akta.ba, 19.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA BANOVIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-05-516/16-4    

Datum: 10.05.2016. godine

 

Na osnovu člana člana 69. stav (2) tačka e), člana 70. stavovi 1., 4. i 6., a u vezi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službemj novine FBIH, broj 35/05 ) člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH" broj 49/06) člana 42. Statuta Općine Banoviči ( Službeni glasnik općine Banovići broj 3/08) u postupku javne nabavke roba „Nabavka i ugradnja snjegobrana na zgradi Općine, te nabavka i ugradnja 20 tabli salonita na općinskom magacinu", Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 01-05-516/16-3 od 10.05.2016. godine i poništava se postupak javne nabavke „Nabavka i ugradnja snjegobrana na zgradi Općine, te nabavka i ugradnja 20 tabli salonita na općinskom magacinu" iz razloga što cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici www.opcina- banovici.com.ba u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 39/14).

 

obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01-05-516/16 od 01.04.2016. godine donesenom od strane ovog organa pokrenut je postupak javne nabavke roba „Nabavka i ugradnja snjegobrana na zgradi Općine, te nabavka i ugradnja 20 tabli salonita na općinskom magacinu". Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki općine Banovići za 2016. godinu, broj: 01-05-1681/15 od 28.12. 2015. godine, Izmjenom i dopunom plana javnih nabavki općine Banovići za 2016. godinu broj:01-05-396/16 od 04.03.2016. godine i broj: 01-05-628/16 od 04.05.2016. godine, Budžeta općine Banovići za 2016. godinu, evidencijski broj 20d./16. Javna nabavka roba sprovedena je putem postupka direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.000,00 KM.

Poziv za dostavu ponude u postupku direktnog sporazuma je proslijeđen sljedećem ponuđaču:

Ponuđaču: „HELIOS" d.d. Banovići, sa sjedištem u ulici Radnička broj 101, 75290 Banovići

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 01-05-91/16 od 18.01. 2016. godine, ovom organu dostavila je dana 10.05.2016. godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01-05-516/16-2 od 10.05.2016. i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke roba broj: 01-05-516/16-3 od 10.05.2016. godine u postupku javne nabavke robe „Nabavka i ugradnja snjegobrana na zgradi Općine, te nabavka i ugradnja 20 tabli salonita na općinskom magacinu".

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrdeno slijedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda l(jedna),

da je blagovremeno zaprimljena (jedna) ponuda,

da nema neblagovremenih ponuda,

da je jedna ponuda ocijenjena prihvatljivom i to ponuda sijedećeg ponuđača sa slijedećim ponuđenim

Redni broj i firma ponuđača

Ukupna cijena (bez PDV-a)

Popust

Ukupna cijena sa popustom (bez PDV-a)

1. „HELIOS" d.d. Banovići

5.899,00 KM

-

5.899,00 KM

 

 

Komisija je dostavila preporuku za poništenje predmetnog postupka javne nabavke jer ponuđene cijena

prihvatjive ponude znatno premašuju procijenjenu vrijednost javne nabavke iako je pristigla ponuda u

svemu prihvatljiva ( uslovi za kvalifikaciju, tehnička sposobnost i drugi uslovi iz TD).

Pravni osnov za poništenje postupka javne nabavke prema Preporuci Komsije za javne nabavke sadržan

je u članu 69. stav 2. tačka e). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) tj. iz

razloga što cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu

nabavku.

Komisija preporučuje Ugovornom organu da razmotri uslove za nabavku i da na takvoj novoj osnovi pokrene postupak za dodjelu ugovora.

Ugovorni organ treba neposredno prije procjenjivanja vrijednosti nabavke ispitati stanje tržišta i cijene na tržištu, kako bi mogao realno utvrditi količine za dati predmet javne nabavke, a u okviru sredstava koja ima na raspolaganju jer je moguće da izmedu planiranja i usvajanja Plana javnih nabavki i trenutka pokretanja postupka javne nabavke dodje do oscilacija na tržištu tako da se vrijednost potrebna za predviđenu javnu nabavku znatno poveća u odnosu na momenat pokretanja postupka javne nabavke ili predmet javne nabavke jednostavno nije dobro procijenjena te će ovaj poništeni postupak služiti kao ispitivanje tržišta.

Ugovorni organ je donio Odluku kao u dispozitivu iz slijedećih razloga:

Pregledom iskazanih cijena prihvatljivih ponuda utvrđeno je da ponuđena cijena ponude premašuje procijenjenu vrijednost javnc nabavke (5.899,00 KM).

Ponude je tehnički ispravna i prihvatljiva tj. ispunjava sve uslove i zahtjeve iz TD.

Prema Zakonu o javnim nabavkama ponuda čija cijena premašuje procijenjenu vrijednost javne nabavke ne može smatrati neprihvatljivom samo iz tog razloga.

Ako se ugovorni organ nade u situaciji da su cijene svih primljenih prihvatljivih ponuda veće od budžeta ugovornog organa odobrenog za predmetnu javnu nabavku, postupak će se poništiti osim u slučaju da ugovorni organ ima mogućnost da obezbijedi dodatna sredstva za predmetnu javnu nabavku.

Ugovorni organ nije u mogućnosti osigurati dodatna finansijska sredstva za nastavak provođenja ovog postupka i Prihvata preporuku Komisije za Javne nabavke za poništenje postupka javne nabavke.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u

radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o

poništenju postupka javne nabave donesena na osnovu razloga propisanih Zakonom o javnim

nabavkama.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e.] Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:    

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Općina Banovići, ulica Alije Dostovića br. 1. 75290 Banovići.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: