Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 09:25

Nabavka folije i PVC vreća

Izvor: Akta.ba, 20.05.2016.

Broj: 4305 -16

Banja Luka, 20.05.2016.godine

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU FOLIJE I PVC VREĆA

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka raspisuje, u svoje ime i za svoj račun, javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku folije i PVC vreća.

Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak

3. Obrazac - opšti podaci o ponuđaču,

4. Prijedlog ugovora.

Predmet ponude:

LOT 1 - Folija za ručno i mašinsko strečovanje

LOT 2 - LLDPE i LDPE termoskupljajuća folija

LOT3 - PVC vreće

Ponuđač je dužan ponuditi robu iz predmeta javnog poziva isključivo prema uslovima datim u Tehničkom zadatku - za nabavku folije i PVC vreća za potrebe pakovanja u "Rafineriji ulja Modriča" a.d., koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio. Predmet nabavke je djeljiv po LOT-ovima.

Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- jedinična cijena,

- vrijednost ponude,

- rok isporuke od dana narudžbe,

- paritet isporuke - DAP Rafinerija ulja Modriča (Incoterms 2010),

- način plaćanja (odloženo plaćanje 45-90 dana, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. „OPTIMA Grupa" d.o.o ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.),

- navesti zemlju porijekla, EU ili zemlje van EU.

Potrebno je dostaviti izjavu da će obezbjediti EURl obrazac za robu EU porijekla,odnosno ceftifikat o porijeklu,ukoliko je učesnik tendera nerezident

- rok važenja ponude ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti obrazac u prilogu),

- ovjerena kopija registracije firme, ne stariju od šest (6) mjeseci,

- potvrdu o likvidnosti, izdatu od poslovne banke, ne stariju od osam dana od dana podnošenja ponude.

- pisana izjava da ponuđač nije predmet stečaja ili likvidacije,potpisana od strane odgovornog lica ponuđača

- ukoliko ponuđač robu koju nudi ne proizvodi sam, treba priložiti dokaz da je on propisno opunomoćen od strane proizvođača i da može isporučiti robu ili da radi za račun proizvođača,

- garancija - navesti rok trajanja garancije - pisana garancija,

- tehnička dokumentacija u skladu sa Tehničkim zadatkom iz priloga br. 2,

- referenc lista 2014/2015.

- ispunjen obrazac iz priloga br. 3 javnog poziva.

 

Dostavljanje uzoraka

Kandidati koji su potvdili učešće na tenderu dostavljaju uzorke za ispitivanie u laboratoriju „Rafinerije ulja Modriča" a.d., Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74 480 Modriča, ukoliko se ponuđena ambalaža ranije nije koristila od strane „Rafinerije ulja Modriča"a.d. Rok za dostavljenje uzoraka je 26.05.2016. do 16:00 časova

Ukoliko se ne dostave uzorci ambalaže koji se nude na ispitivanje, kako je prethodno navedeno ponuđač će se diskvalifikovati iz konkurencije, odnosno ponuda neće biti uzeta na razmatranje

 

Uputstvo ponuđaču

1) Ponuda treba da glasi na „OPTIMA Grupu". Adresa dostave ponude je „OPTIMA Grupa"d.o.o, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka.

2) Sa izabranim Ponuđačem/Ponuđačima "OPTIMA Grupa" d.o.o će potpisati kupoprodajni Ugovor.

3) Mjesto isporuke: "Rafinerija ulja Modriča" d.o.o ul.Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74 480 Modriča.

 

Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu najkasnije do 24.05.2016. godine uključujući i 24.05.2016. godine do 16 časova na mail adresu sevaj@optimagrupa.net.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na internet stranici "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

 

Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, numerisani i ovjereni pečatom ponuđača i potpisani od strane ponuđača ili lica koje on ovlasti na osnovu punomoći.

Moiimo odvojeno kovertirati komercijalni i tehnički dio ponude, a zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte zaključno sa 31.05.2016. godine do 16 h na adresu

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Kralja Alfonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA

sa naznakom ,,Ne otvarati - Nabavka folije i PVC vreća".

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Jelena Ševa

Glavni specijalista u Upravi za nabavku tel. +387 (0)51 242 882 mob. +387 (0)66 828 205 e-mail: sevaj@optimagrupa.net

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: