Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 14:22

Nabavka lijekova (kapsule, ampule, kreme, šprice, zavoj...)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

239-1-1-5-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA
IDB/JIB 4401416180007
Kontakt osoba Daniela Ivanović
Adresa Studentska 2
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 211-014
Faks (058) 211-014
Elektronska pošta kpzfocapravna@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka lijekova


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka lijekova(kapsule,ampule,kreme,šprice,zavoj i drugo)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kazneno-popravni zavod Foča, ulica Studentska br. 2

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili
posebna izjava ili potvrda nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja
je u vezi sa predmetnom nabavkom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

1.Poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa (pozitivan) u poslednje 3 godine, odnosno od početka
poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 3
godine,ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan.Ako ne
postoji zakonska obaveza objave bilansa ponuđač će dostaviti izjavu izdatu od strane nadležnog organa.
2.Izjava o ukupnom prometu ponuđača i kada je to primjereno u prometu u segmentu poslovanja koji je predmet
ugovora, za poslednje 3 finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno
početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od 3
godine.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Spisak izvršenih ugovora o isporuci robe koja je predmet nabavke u poslednje 3 godine ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od 3
godine.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 5,00 %
2 rok plaćanja 15,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.6.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Kazneno-popravni zavod Foča ul.Studentska br. 2

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: