Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 14:22

Nabavka ulja za loženje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

709-1-1-29-3-18/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4263093360007
Kontakt osoba JASMINKA DŽANIĆ
Adresa 502. Viteške brigade br. 2
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 224-224
Faks (037) 221-560
Elektronska pošta mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa www.mupusk.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Službe javnog reda i sigurnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

sukcesivna nabavka ulja za loženje za grijnu sezonu 2016/2017.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

sukcesivna nabavka ulja za loženje za grijnu sezonu 2016/2017.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135100-5 Ulje za loženje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

data u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bihać i Cazin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

grijna sezona 2016/2017.godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Ministarstvo unutrašnjih poslova USK, 502.Viteške brigade br.2. Bihać


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Emina Šehić,Hamlat Alibegović, Jasminka Dzanić
Adresa 502. Viteške brigade br. 2
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 223-458
Faks (037) 226-698
Elektronska pošta administracija@mupusk.gov.ba
Internet adresa www.mupusk.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: