Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 08:38

Nabavka vrijednosnica za dalju prodaju

Izvor: Akta.ba, 23.05.2016.

Broj: 1/2.9 -1262/15

Datum: 23.05.2016. godine

 

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda u predmetu -,,Nabavka vrijednosnica za dalju prodaju".

 

Poštovani,

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća za poštanski saobraćaj RS A.D. Banjaluka br. 1.- 1262/16 od 03.05.2016. godine, a u skladu sa članom 86. stav 1. tačka a . Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH" br. 39/14 podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom), pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za učešde u predmetu javne nabavke roba „Nabavka vrijednosnica za dalju prodaju ."

 

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

 

Kontakt osoba/e:

Aleksandar Božid

Telefon:

051/246-037

Faks:

051/215-570

e-mail:

aleksandar.bozic@postesrpske.com

 

1. Predmet nabavke

 

1.1 Predmet ovog postupka je: Nabavka vrijednosnica za dalju prodaju.

Oznaka i naziv iz JRJN: 22822000-4

Redni broj nabavke:14/16

Trajanje ugovora: do ispunjena ugovornih obaveza.

Mjesto dostavljanja robe : Depo Poštanskih vrijednosti BanjaLuka, Kralja Petra I Karađorđevida 93.

Rok isporuke robe: maksimalno 10(deset) dana nakon ispostavljanja narudžbenice.

Uslovi i način pladanja: minimalno 30 dana nakon isporuke robe.Ukoliko jedan ili više ponuđača ponude istu cijenu, ugovor de se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio duži rok pladanja.

Važnost ponude je 90 dana od datuma otvaranja ponuda.

 

U slučaju kašnjenja u isporuci robe, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti de platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,25% naručene robe za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijedi 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za pladanje od ugovornog organa.

 

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

2 Sukob interesa

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ

će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci.

 

Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 4).

U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa

važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa

istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog

organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20% ili

ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi

postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona ili Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa. Na osnovu člana 52. Stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati ugovore sa sljedećim privrednim subjektom/subjektima: Privredni subjekat (puni naziv i mjesto) E-info doo Banjaluka

 

U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

 

3. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač:

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javnih nabavki ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje 3 godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog privremenog raskida (npr. Dokaz o privremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neipunjavanja obaveza u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za presudu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u BiH).

 

U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom

3.1. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 3 tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima

će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 3.2:

Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna

presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,

potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 3.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od

trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati: sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,30 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 2.1. tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 3.2.

 

Sposobnost obavljanja profesionalne dijelatnosti

 

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Kao dokaz dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument izdat od

nadležnog organa. Na osnovu dostavljenog dokaza (dokumenta) ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude registrovan za predmetnu djelatnost.

 

4. Priprema ponuda

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda se dostavlja u originalu na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE" .

4.5. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

 

Naziv ugovornog organa:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa ugovornog organa:

Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

 

PONUDA ZA NABAVKU Nabavka vrijednosnica za dalju prodaju. Broj nabavke: 14/16 „NE OTVARAJ"

 

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv ponuđača

 

Adresa ponuđača

 

 

4.6. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa

obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

Zahjevi po pitanju jezika

 

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

 

Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

 

6.1 Podaci za dostavu ponuda:

Ugovorni organ:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:

Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija:

Protokol Preduzeća

Datum:

30.05.2016.

Vrijeme do kada se primaju ponude:

13,30 časova

 

6.2 Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

7. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

7.1 Podaci o otvaranju ponuda:

Ugovorni organ:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:

Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija :

Sala za tendere /II sprat

Datum:

30.05.2016. godine

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda:

14 časova

 

7.2 Ponuđači ili njihovi predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima de se saopštiti sledede informacije:

naziv ponuđača

ukupna cijena navedena u ponudi

popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomod za učešde na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomodi, ponuđač može, kao i ostala zainteresovana lica, prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa Zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

 

Kriterijum dodjele ugovora i cijena

 

Ugovor  se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajude ponude. Ako ponuđači ponude istu cijenu, ponuda ponuđača koji nudi povoljnije uslove pladanja, smatrade se povoljnijom.

Sve cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM). Ponuđači koji svoje ponude dostave u nekoj drugoj valuti de biti neprihvatljive i kao takve bide odbačene.

8.3 . Cijena koju navede ponuđač nede se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ de kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

 

Obavještenje o dodjeli

 

Svi ponuđači de biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, faksom i poštom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ de dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

Aneksi

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: